May 10

Umhlonyana – Nokwanda Nene

by in Amasiko & Amagugu

IMG_20130408_00104523

Nokwanda Nene (left)

U-Nokwanda Nene ungomunye wabantu bokuqala ukuthi baphawule ngale-website, wafunda okwakubhalwe yimi ngomhlonyana bese waxhumana nami. U-Nokwanda Nene uhlala eChesterville, ufunda eClairwood Secondary School, uzoba neminyaka engu 16 kulonyaka.

U-Nokwanda Nene, wayebheka angasakuthole ngomhlanyana njengoba ebenganalo ulwazi olutheni ngokubaluleka komhlonaya, nezinto ekumele zenziwe mekwenziwa lomcimbi. Wathola le-website iwusizo kuyena, waluthokozela ulwazi aluthola lapha ngalolusiko lomhlonyana njengoba wayezokwenzelwa umhonyana. Bese wangithinta kwi-facebook, ebuza ngezinto ebekade engaziqondi kahle ngo mhlonanya.

Mechaza uthi, into eyaba inkinga ukuthola amantombazane azogonqa naye, ekwiwona azophinde amusinise, kakhulukazi ngoba wayefuna amantombazane angaphezu kwa 10. Inkinga kwaba ukuthi, abanye bamtshela ukuthi abasaphumeleli ngomzuzu wokugcina, kwakumele athole amanye amantombazane angangaye, acele nemvumo kubazali. Wagcina ekwazi ukuthola amantombazane angu 14. Lawo mantombazane afika ngo-Mgqibelo ntambama, umhlonyana uzoba ngeSonto, kusho ukuthi bagonqa usuku olulodwa. Umhlonyana wenziwa ngeSonto ngoba abakubo abadali bangamalunga ebandla lamaNazaretha (Shembe), uMgqibelo usuku labo le Sabatha ngako-ke abawenzi amasiko noma imicimbi ngo-Mgqibelo.IMG-20130408-WA002

Emuva kokuba lamanye amantombazane afike, o-anti no gogo bakhe bafika beza kulendlu ababe gonqele kuyo, babatshela ngokubaluleka kokuzigcina uphephele uze ufike esigabeni sokuthi uyoshada. Baphinde babachazela ngokubaluleka kwalomcimbi wokukhuliswa. U-Nokwanda wangichazela ukuthi, ngaphambi kokuba kuhlwe, ngo-Mgqibelo, ubaba wakhe wangena nembuzi ayiyizohlatshwa, waguqa phansi emthini. Emuva kokuba ihlatshwe imbuzi, ubaba wakhe wathatha inyongo wayiconsisela ezandleni zakhe wamutshela ukuthi akayikhothe bese waphinde wayiconsisela esifubeni. Ubaba wakhe wamuchazela ukuthi, ekusene bese beyogeza emfuleni kumele ayigeze inyongo futhi yena ageze kangcina bese ephonsa imali emuhlophe emele inhlanhla. Batshelwa ukuba bengabheki emuva (emfuleni) endleleni eya ekhaya ngoba bengase behlelwe ibhadi. Bese benza njengoba betsheliwe, baqonda ekhaya ukuyolungiselela ukusina. U-Nokwanda wagqoka isiketi sobuhlali, wafaka nobuhlali obuhamba emqaleni nasezinyaweni.nce.17991_322805564512373_1843994558_n

U-Nokwanda uthi kwakumnandi ukubona bonke labantu ababeze emcimbhini wakhe, izihlobo zakhe, abangani nomakhelwane. Ufunde okuningi, ufunde nokuthi izinto azihambi ngendlela ufuna ngayo ngasonke isikhathi nokuthi umndeni ubaluleki kakhulu, uwusizo kwizimo eziningi. Ujabule kakhulu kuwowonke lomcimbi wakhe womhlonyana.

Obhalile: Ayanda Siphesihle Ngcobo 11/5/13

This post is also available in: English

Tags: , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *