Apr 26

uTokoloshe /uTikoloshe

by in Amasiko & Amagugu

Photo0209

Ohlange Institute

Kuncane engikwaziyo ngoTokoloshe noma uTikoloshe kukumuntu ukuthi ubiza kanjani, engikwaziyo ukuthi utokoloshe umoya omubi. Angikaze ngiwubone utokoloshe noma ngibenomngane owake wawubona, kodwa ngisafunda emabangeni aphansi sasinokuzwa izindaba eziningi ngawo ikakhulukazi izinganekwane. Mina ngafunda emaNdiyeni emabangeni aphansi angikhumbule ngizwa noma ngibona ingane zihayiza zithi zibone utokoloshe.kodwa ngangizizwa kakhulu lindaba katokoloshe ezinganeni ebezifunda ezikoleni zabantu abamnyama ikakhulukazi iPrimary School esiduze noma eyakhelene ne-Ohlange Institute, Amandlakayise Primary School. Izingane esihlala nazo ngasekhaya zazibuya esikoleni zisitshele ukuthi kunengane ebone utokoloshe eskoleni emfuna amasi futhi kwakunendawo lapho ababethi kuhlala khona utokoloshe leyondawo isakhona namanje ngaphakathi  Ohlange Institute.

Photo0210

The hole where people believe a tokoloshe is hiding

Ziningi izindaba nezinganekwane umuntu ake azizwa ngotokoloshe ezinye esengazikhohlwa kodwa ngikhumbula inganekwane eyodwa  ethi “ Indaba katokoloshe yaqala emnyakeni eyikhulu yadlula, lapho ekwakukhona umfana omncane owayegangile kakhulu endaweni futhi wayesihluphe kakhulu emphakathini kanti ngelinye ilanga wahlupha inyanga. Lenyanga yabona ukuthi indlela yokuvimba lomfana ukuthi ayeke ukudelela noma ukuhlupha wamthatha wayanaye olwandle wafika lapho wamishaya ngosawoti. uMfana kwadingeka ukuba aphenduke into embi futhi esabekayo, waba umfana ongange kakhulu kunakuqala futhi ahluphe kakhul kunakuqala kwaze kwafika lapho umphakathi okathala khona wabona ukuthi bambulale umfana”. Enye inganekwane ithi “ utokoloshe into emfishane kakhulu evela ezinganeni ezincane inenzinzipho ezinde nezingubo ezigugile nezidabukile ufike afune amasi enganeni ukma ungamniki uzokushaya ngempama ebusweni.

Umbono wami njengomkrestu utokoloshe usetshenziswa njengomoya omubi izinyanga ukuvikela noma ukuthakatha. Isibonelo uma umndeni othile wenza umsebenzi noma umcimbi wokuqinisa umuzi ukuzi uzovikeleka emoyeni emibi babiza inyanga: inyanga izofaka otokoloshe ukuzi izokwazi ukuvike lomndeni kweminye imoya emibi, kahle kahle basuke belwa umoya omubi ngomoya omubi. Inking iqala la uma babotikoloshe noma abaqaphi simo  beqala ukujwayela kulomuzi besebeqala kukukhululeka besebayayeka ukwenza umsebenzi abawuzela kulomuzi. Bese lomndeni ubize enye inyanga ngoba becabanga ukuthi inyanga yokuqala ayisebenzanga nenyanga yesibili izofaka utikoloshe bakhe abazosebenza unyaka noma emibili nabo besebeyajwayela bakhululeke nje ngabo kuqala  besebeba abangani notikoloshe bokuqala ababathole kulomuzi . labotikoloshe baba umndini kulomndeni besebezalisana bande besebehlupha izingane zalomndine ominikazi wendlu noma womuzi.

Nkanyiso Dlamini, 26 April 2013

For more information on certain aspects of this article click on one of the links below:

Amasi (sour milk)

Difference between an Inyanga and a Sangoma – Ulwazi Programme 

Tokoloshe

 

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *