Apr 04

Impilo eNanda – ka-Mshayazafe ngabo 1980

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ingxoxo phakathi kwaThomas Mkhabela, Prince Mgabi  no Michael Msomi (eNanda – Mshayazefe), ku mhlaka 16 ku Ndasa 2013

Thomas no Michael bayazithula nesizathu sengxoxo yabo

Umbuzo: Cela usicazela ukuthi wafika nini eNanda noma wazalilwa khona lana?

Impendulo:  Ngafika nge 1981 ngisuka eNkandla

Umbuzo: cela usichazela ngempilo eyayiphilwa eNanda ngaleyomnyaka

Impendulo: Kwakuphephile ngalesosikathi, kwaku -100% ngoba kwakunabantu abaqaphe isimo (omantshingilane) abantu abanakekela izimpilo nokuphepha komphakathi. Impilo yayihloniphekile inesizotha, kodwa hayi manje akusafani  mina ngixeka uhulumeni  wethu ngoba ngabo 1981 abantu babekwazi ukuzithathela umthetho ezandleni zabo, uma kutholwa umuntu enza into engalungile wayebanjwa ashayelwe lento engalungile ayenzile ukuze angaphinde ayenze. Kodwa kuleminyaka uhulumeni usewanika abantu amalungelo abantu abasashawa uma benze izinto ezingalungile. Sasihlala ngokujabula nangokuthula ngama1980s ngoba labo abenza ukungalungi babazi ukuthi bayakushawa.

Umbuzo: Manje uzama ukungitshela ukuthi abantu babehlala ngokuthula?

Impendulo: yebo 100%

Umbuzo: Ngicela ukubuza ukuthi kwakuphilwa kanjani kathi uqala ufika la kwaMshayazafe? Kwakungabantu abanmanyam kuphela noma zazikhona ezinye izinhlanga?

Impendulo: Kwakungabantu abamnyama kuphela ngalana kodwa amandiya ayehlanga ngaphesheya (ekhomba) njengoba ubona manje kunabanye abantu abahlala khona . Amandiya ayehlala laph kwaze kwaba isikathi sodlame, uma unolwazi ngawo ungabhala ngawo ngenkathi esukuka la eNanda. Kodwa ke kwakunokuthula la eNanda  uhulumeni wayengangeneli.

Umbuzo: Unalo ulwazi ukuthi yini eyadala udlame?

Impendulo: Anginaso isizathu njengoba nawe ungenaso isiqiniseko , kodwa engikwaziyo ukuthi iUnited Democratic Front (UDF) yayilwela inkululeko kodwa ekugcineni iUDF yagcina isilwa neIFP (Inkatha Freedom Party) kwasekuqaleka udlameke kwaMshayazafe .

Umbuzo: Ngabe iUDF kwakuyinhlangano elandelwayo abantu abaningi?

Impendulo:  ANC kwakuyinhlangano eyayilandelwa kakhulu intsha

Umbuzo: Njengoba impilo isishintshela la eNanda usakuthokozela ukuhlala khona?

Impendulo: Ngisakuthokozela ukuhlala lana KwaMshayazefe ngiyayithanda lendawo , yizento nje kuphela ezenzeka lana isibonelo sihlangabezana nezikhukhula silahlekelwa okuningi njengezindawo zokuwela , njengoba ubona nawe kumele angabe ziningi izinto esizitholayo njengomphakathi kodwa asizitholi nentuthuko izakancane  futhi asazi ukuthi ubani okumele ase nentuthuko kuthina  ngobanekhansela lethu alisiletheli lutho. Siyiqembu leIFP kodwa siphethwe iKhansela leANC  lokho kuchaza ukthi siziphethe lakwaMshayazafe kodwa siyaba nezinxoxo nekhansela  njengoba ngiwomuntu okhulumela wonke umphakathi wakwaMshayazafe. Silichazelile izidingo zethu njengokuthi sidinga izindawo zokuwela ngoba wonke umphakathi uyawadinga ayi uMichael Msomi yedwa. Ikhansela liyazama ukuhlangana nosihlalo womphakathi kodwa usihlalo ulibe engalinaki ikhansela.

Umbuzo: Njengomphakathi wakwaMshayazafe, nje ngoba kunezindawo ezinjengo Ohlange Ghandi Settlement nezinye umphakathi uyazibona wona uyinxenye yazo lezindawo?

Impendulo: Angisakutholi manje ngicela sikhulume ngoMshayazefe ayi ngezinye izindawo. Ayi ngoba ukwaMshayazefe? Ngiyacela  khuluma ngokushiwo abantu bakwaMshayazefe abakushilo. Uma usufaka ezinye izindawo kuzosinika inkinga.

 

 

 

 

 

This post is also available in: English

Tags: , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *