Feb 05

Umemulo

by in Amasiko & Amagugu

Umemulo ucishe ufane nomhlonyana, kodwa wona unjengokugubha iminyaka eyamashumi amabili nanye. Uyindlela yokuthi abazali babonge indodakazi yabo ngokuthi iziphathe kahle yaze yafika kuleminyaka futhi ukuyikhulisa. Umemulo uwenzelwa ingane yentombazane esifikile kuminyaka engamashumi amabili nanye, engazele. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi intombazane iyaba nomemulo ngisho izele, abanye kwenziwa ukuthi kufika isikhathi sokuba igane bese kudingeka lomsebenzi wokukhuliswa, abazali bayathatha kulezinkomo zelobolo inkomo eyodwa bamulise ngayo indodakazi yabo. Kanti kwabanye bayagula, babhekane nezinkinga bese kudingeka umemulo. Umemulo phela uyisiko umcimbi obalulekile wokukhulisa ingane yentombazane.

Indlela owenziwa ngayo umemulo isondelene nendlela okwenziwa ngayo umhlonyane kodwa umehluko omkhulu ukuthi, kumemulo ingane imuliswa ngenkomo kanti kumhlonyane kusetshenziswa imbuzi. Kodwa kuyenzeka ukuthi intombazane yenzelwe umemulo kanti ayizange yenzelwe umhlonyane, kudingeka ukuthi kuqalwe ngembuzi ngaphambi kokuba kuhlatshwe inkomo futhi umemulo wenzelwa umuntu osefikile kuminya angamashumi amabili nanye noma umuntu oseyogana. Ngesikhathi kulungiselelwa umemulo, izintokazi zihamba umuzi nomuzi komakhelwane zenikwe izipho. Intokazi emuliswayo ibekwa umhlwehlwe emahlombe. Umemulo uyaba futhi indlela yokuthi ingane yentombazane isikhulile, isifanelwe ukugana nokuthi izinsizwa zibone intombi esikhulile efanelwe ukuba umakoti.

Ngokwami, umemulo ubaluleke kahulu ukuthi abazali bakhombise ukubonga kwindodakazi yabo ngokuziphatha kahle. Indlela yokukhulisa ingane nokuyilungiselela ukugana njengoba ithola nokufundiseka ngokugana, iyalwe omama asebekhulile. Mina ngingawuthokozela umemulo kunomgubho weminyaka engamashumi amabili nanye, uyafundisana ngesintu, amasiko nokuziphathe njengo muntu wesifazane.

Ayanda Ngcobo, October 2012

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

10 Responses to “Umemulo”

 1. From nomalungisa qikana:

  yintoni umemulo unceda entwenini kwababantwana abaxakiley bethanda amakwenkwe bengehlanganisi namashumiamabini

  Posted on May 30, 2013 at 11:40 am #
 2. From Ayanda Ngcobo:

  Hi Namalungisa
  Angiwutholi kahle umbuzo wakho, ububuza ukuthi umemulo usiza njan kubantwana abangaziphethe kahle?

  Posted on June 6, 2013 at 7:26 am #
 3. From mandisa vezi:

  Umemulo uyenzelwa yini umuntu ongasesiyona intombi nto ngizwe kuthiwa uma wenza umemelo usuwalala nomfana lokhu kuyakugulisa ungaze ushone ngisho nokushona

  Posted on November 8, 2013 at 6:36 am #
  • From Student Editor:

   Hi Mandisa

   Usiko lokukhuliswa lubalulekile, abanye bayenzelwa ngisho bengasaphelele, akulona iqiniso lelo.

   Posted on November 14, 2013 at 12:38 pm #
 4. From Ntobela:

  Inkinga nje abantu basemadolobheni bayaliphambanisa isikompilo. Umemule wenzelwa izintombi nto, Umgongqo wenzelwe intombazane esizele nesilimele ebuntombini, umkhehlo wenzelwa Intombi esiqomile yalotsholwa isizo gcagca iyemendweni. Uzwa abanye bebiza inkomo yokumulisa umakoti baybize kumkhwenyana engicabanga ukuthi iphutha ngoba intombi imuliswa uyise nonina bese umkhwenyana eykhehla ngenkomo yesibili. Kwenziwa kanjalo kwaZulu mawuwela uthukela hhay lento esiybona ethekwini. http://emakhosini.wozaonline.co.za

  Posted on January 15, 2014 at 4:25 pm #
 5. From Phumla:

  ngicela ukubuza ukuthi uba nani uma ungawenzelwanga umemulo?

  Posted on January 28, 2014 at 2:12 pm #
  • From Ayanda Ngcobo:

   Phumla, sis kuchaziwe we nje kulombhalo ongenhla. Kuya ngabantu, abanye bayagula bese kutholakala ukuthi uyadingeka, abanye babenezinkinga sebeshadile.

   Posted on February 10, 2014 at 8:01 am #
 6. From Dumsile:

  Ngicela ukubuza, umuntu if enzelwa umemulo esangayona into kuliqiniso ukuthi umhlwehlwe uyashintsha umbala fut uyadabuka?

  Posted on July 6, 2014 at 10:10 pm #
 7. From misshezi:

  Ngicela ukubuza ukuthi, Uma wenzelwa uMemulo ungaseyona intombi no umhlwehlwe uyashintsa??? Ubabomvu???

  Posted on February 8, 2016 at 4:31 pm #
 8. From Gugulethu:

  Ngicela ukubuza uma umawakho washada wakushiya komalume, mase kutholakala ukuthi kudingeka wenzelwe umemulo ekubeni futhi awunaye umkhwenyana plus sekukhona nabantwana.Bengicela ukubuza ukuthi kwenziwa kanjani mekune simo esinjalo.umkhonto ulandwa kephi nokunye nokunye? Ngiyabonga. Gugulethu Ntshangase

  Posted on December 12, 2017 at 12:56 pm #

Leave a Reply

CAPTCHA *