Feb 15

Sbu Ngcobo (Madlala) ekhuluma ngezimpi zase Nanda (Inanda Riots)

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ingxoxo ephakathi kuka Thomas no Sbu Ngcobo (Madlala) ngakukhumbulayo ngezimpi zase Nanda, eyenziwa zingu 8 ku Ndasa 2013

Isiqeshana: uSbusiso Ngcobo Madlala wazalwa ngonyaka ka -1971. Ukhulele eMaChobeni eMishini yase ACC ngaphansi kobuholi buka Mfundisi uShandu. Ubandlululo alubanga nomthelela omkhulu kuye ngoba wayephila ngaphansi kwemithetho eyayishalwa yiMishini. Ngonyaka ka 1986 wafudukela eNewtown B, yiso lesi sikhathi sezibhelu endaweni yaseNanda. Njengamanje usehlala eChesterville.

Abomdabu waseNdiya babevula amathuba omsebenzi ukuthi kusebenze abantu abamnyama abampisholo, ngako ke babengebaningi abantu abafudukela eThekwini besuka eNanda beyofuna umsebenzi. Lapho kwakhiwe imijondolo njengamanje ilapho kwakungamapulazi abomdabu baseNdiya.

Ngemuva kokuthi amaNdiya afudukele ePhoenix Settlement, azikho izitolo ezaziphethwe amaNdiya ezaphinde zavulwa ngabantu abamnyama ngemuva kokuthi izibhelu ziphele, izindonga zezinye zalezo zitolo zisemile namanje.

Izibhelu zaqalwa abantu abamnyama ababethi bafuna kubuyiswe umhlaba wokhokho babo. Kodwa nepolitiki yaba nesandla ekubhebhezeleni udlame njengoba kwakunamalunga eANC kanye ne Nkatha(IFP) ayefuna kube yiwo athathwa njengabalulekile endaweni yaseNanda. Amaphoyisa awabanga usizo olukhulu kwaze kwabizwa amasosha (SANDF) ukuthi azosiza, afika ahlala emahholo enikeza namathende kulabo ababengasenamakhaya.

uMnumzane Madlala uyazi nangezinye izindawoeThekwini ezabhekana nezibhelu okubalwa kuzo iCato Manor, lapho abamnyama namaNdiya babehlala ngokuthula kwaze kwaba abamnyama baqala udlame okwabangela ukuthi iningi lamaNdiya ahambe eCato Manor.

uMnumzane Madlala uthi yayingcono iNanda kudala uma kuqhathaniswa nale yamanje egcwele ubugebengu nezinye izinto ezimbi, okuyinto eyayingekho kudala. Kodwa akusisona isizathuesenza ukuthi  ahambe eNanda aye eChesterville.

Lalela lapha: Sbu Ngcobo (Madlala)

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

3 Responses to “Sbu Ngcobo (Madlala) ekhuluma ngezimpi zase Nanda (Inanda Riots)”

  1. From