Feb 06

Rogers A. Ngcobo

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Rogers (Bro) Ngcobo wayenguThishela, engusomaBhizinisi aphinde abeyilungu eliqavile lomphakathi waseNanda namaphethelo. Uwukhathalele umphakathi wasenanda, abantu kanye nempucuzeko yendawo iNanda. Ube ngubababa obewukhonze kakhulu umndeni wakhe kangangokuba ubejwayele ukuwuthatha baphume bavakashele izindawo ezinjengaseMgungundlovu.

Wenzani ?

  1. Wabanguthishela.
  2. Ngusomabhizinisi.
  3. Ngumholi womphakathi.

Umbuso Wamaqadi (Busc Company)

Emvakokuba sekuvele osomabhizinisi babantu abansundu ebhizinisini lamabhasi eNanda. Ukuthuthuka kwaMaqadi (Doublemen Magwaza kanye no Gerald Mbambo, noMdima) kanye Nokukhanya kwaMaphephethwa bekhiphe inkapmani yamabhasi amaNdiya uRomnanan emvakwengosi eyayihlasimulisa umzimba ibhasi ibulala abantu. Urogers wabona ithuba naye lokuthi athenge awakhe amabhasi ngoba iNanda inkulu inabantu basazodinga usizo olukhulu. URogers uqale umbuso wamaQadi. Amabhasi akhe asiza kakhulu ekuphendlekeni kwamahlathi abantu basenanda ababehamba kuwo behluphekele izinto zokuthutha. Umphakathi waseMachobeni uyalazi igalelo lika Bro.Amabhasi ache akabanga usizo ekuthuthukiseni izwe kuphela kodwa usizile kahulu futhi ekuthutheni  uKhongolose ngezikhathi zokushiswa kamapasi egoli, eShaprville.

Lokhu kwakungasisona isenzo esilula njengosomabhizinisi osafufusa futhi onsundu ngezikhathi futhi lapho ingcindezelo yayinkulu. Ngamazwi kankosikazi wakhe “Kwakungelula ukuthatha uhambo lokuya eSharpville. Saqamba amanga sathi siya enkonzweni enkuli phambi kwaseGoli.Kwathiwa asoshintsha amagama ethu angempela sizinike amasha ukuze sizophepha.Sakwazi nokutholo amaphepha angumkokotelo asho ukuthi siya enkonzweni. Endleleni sasihamba simiswa ngamaphoyisa. Kodwa saphumelela. Sathi singena egoli, sashintsha ibhasi sathola elinye sablifihla elethu,sagqoka izingubo zethu zeqembu sabheka eSharpville”

Isitolo Sokuthengiselwa utshwala sokuqala eNanda.

U-Rogers waba nedawo yokuthengisela utshwala yokuqala yomuntu opmyama eNanda. Indawo yokuthengisela utshwala  eyayikhona yayiyodwa futhi yayibuqamama neNanda iseRed Hills yakhelwe abebala elimhlophe. Ngalokhu abantu abansundu baseNanda babethwala kanzima ukuthola utshwala kakhulukazi lobu besilungu (Brandy) ngokuba abantu abansundu babengavumelekile ukuthi babuthenge, babegcina ngotshwala besintu (isiZulu). Kuthiwa ngesinye isikhathi babeye bazame ukuthenga utshwala  obumhlophe kwisizwe sabantu abansundu abanonwele olude (coloureds) kodwa amakhaladi ayedlala ngabo ebafakele itiye emabhodleleni umuntu wayethuka uma esessekhaya esethi uphuza utshwala bakhe ukuthi akusibo. Ngakhoke I bottle store kaRogers yasiza kakhulu ekutheni abantu abansundu bengaxhashazwa ezinye izizwe uma befuna utshwala.

Umholi Womphakathi

Njengoba kufundeka noma kubonakala ukuthi uRogers Ngcobo waba nothando olukhulu ngomphakathi wakubo kanye nesizwe sonkana. Wasebenza ngokukhulu ukuzikhandla esebenzela umphakathi wakhe. Ngesikhathi kwakhiwa idamu lamanzi laseNanda baningi abantu abasuswa ezindaweni zabo ababakhelene nedamu kakhulukazi abantu basendaweni eSikebheni. Labantu bathuthelwa endaweni eyaziwa manje ngokuthi yiNanda Newtown (A.B.C). Ngegama layo lesintu kuthiwa yisematendeni ngoba abanikezwanga izindlu ezifanele. Bahlaliswa ematendeni aluhlaza kungekho zikole kanye namathoyilethe namakilikhi. U-Rogers Ngcobo ehola iqembu laseNanda elalangamele ezemihlaba nokuhlaliswa kwabantu eNanda (Inanda Newtown Devevelopment Committee). Balwa kahkulu becela uhulumeni akhele abantu izintu ezinhle, kanye nezikole ngoba amatende akamahle ebusika noma uma kunomoya. Nezingane zizoba nenkinga uma izikole zokufundela zingekho. Nojkungabikhona kwamathoyilethe kwenza abantu babesengcupheni yokuhlaselwa yizifo ezinjengo Cholera. Ngokukhulu ukuzimisela uRogers egqigqa izinkantolo nethimba lakhe. Kwafezeka abebekufisela abantu baseMatendeni  (Inanda Newtown). Kumanje kunamakilinikhi, igaraji likaphethiloli, kanye nezikole ezinhle ezinjengoMbali Yamazulu.

U-Rogers Ncobo uwukhathalele ummndeni wakhe, umphakathi wasendanda . Imisebenzi yakhe isabonakala emuphakathini, abantu basalibabaza igalelo lakhe entuthukisweni yendawo kanye neyabantu. Nezingane zakhe nabafowabo ziqhubeka lapho agcina khona.

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nkk. Winifred Ngcobo yangomlaka 14 ku Masingana 2013.

Lalela lengxoxo lapha: Rogers Ngcobo (Winifred Ngcobo-1) Rogers Ngcobo (Winifred Ngcobo-2)

Rogers Ngcobo (Wilfred Molefe)

 

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *