Feb 07

Oscar K Bopela

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Theophelus Bophela, ngo mhlaka 28 ku Masingana 2013; nenye ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nksz. Sibongile Bhengu ngomhlaka 21 ku Masingana 2013 nenye futhi ephakathi ka Xolani Magwaza no Mnu. David Goba.

Lalela lapha:
Oscar K. Bophela (Theophelus Bophela)-Zulu

Oscar K. Bophela (David Goba)

Oscar K. Bophela (Sibongile Bhengu)

This post is also available in: English

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *