Feb 06

Moses Mncwanga

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ingxoxo ka Xolani Magwaza no Sam Mthembu, ngomhlaka 15 ku Masingana 2013.

Cindezela lapha ukulalela: Moses Mncwanga

Isiqeshana: Ubaba uSam Mthembu uchaza kabanzi ngo Moses Mncwanga, omunye wabantu ababeyaziwa futhi behlonyishwa eNanda. uMoses Mncwanga wayeneqembu lebhola efundisa abantu abasha ukudlala ibhola. Uchazwa njengomuntu owayebathanda abantu abasha, ethanda ukuthuthukisa umphakathia, wayehlanganisa izingane lokhu kwakusiza ukuzivekela ekwenzeni izinto ezimbi. uMoses Mncwanga wayelithanda kakhulu ibhola futhi ebona kubalelekile ukuthi abantu abasha balidlale kunukuthi baze bangene izintweni izimbi.

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *