Feb 09

Ipilitiki yokushitsha izinto eNanda

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ngesikathi sakudala ngo 1830 iQadi Clan yayihlala ngaphansi kweNkosi uShaka oThukela odobeni. Kodwa bathutha baya eNanda ngesikathi sombuso weNkosi uDingane ngoba iNkosi yayilokhu isolakala ngombuso wayo. ENanda ngaphansi kukaMqhawe kamuva nje bavunyelwa endaweni yamaKrestu ase-American Board ngokuthi izikole zakhiwe, impahla yokulima itholakale nokusiza uma sebaphatha sebefaka amandla ekholoni. Ubuhlobo obusondelene basala kuJames Dube, uMalume weNkosi waphenduka elivuthayo iKrestu fathi waba ngumfundisi  wokuqala webala elimnyama. Indodana yakhe uJohn Dube yazalwa eNanda eMishini.

Lokhu ekuqaleni okwakubizwa ngokuthi Amakholwa (believers), ubuKrestu e-Africa ekuqaleni baqhamuka kanyekanye ne Mission Statement ukuzojwayeza ukholo olusha olalungathendeki emaqenjwini amaningi. Babefundile ngokujwayelekile futhi bathathe nemiqondo yangaphandle namathuba ngokuka John Dube nakanjalo enza emikhulu imiphumela emphakathini wase Nanda. UJohn Dube wahamba waya e USA ukuqhubeka nokufunda kwakhe kobufundisi lapho ahlangana khona nomthuthukisi uBooker T Washingtonfuthi wabuyela eNanda ukuzofaka isikole Ohlange institute. Uyena owathola ilanga lase Natali, waba ngowokuqala usomaphephandaba omnyama eSouth Africa, futhi kamuva wakhethwa waba uMongameliwokuqala weANC ngo 1912

Inanda yaqhubeka njengesisi emphakathini, yafaka amapulazi amaNdiya nabahwebi kwaze kwaba phakathi nama 1970s ngenkathi babamba ubandlululo ukuqala ukulwehlisa futhi abantu base Africa baqala ukuhambela emadolobheni ukuyothungatha amathuba. Ipulazi lika Shack laphenduka elidla kakhulu kusukela Inanda yaba ngaphakathi enceleni weTheku.

Isimo saba ngaphezulu ngo Mandulo . Izitolo zamaNdiya zabhidlizwa futhi abahlala abangamaNdiya babaleka. ISarvodaya ePhoenix Settlement yadabuka phansi futhi iKustarba Gandhi Primary School yakhishwa ngaphandle empahleni yokwakha ukwakha umjondolas. Imikhukhu yakhiwa kuyoyonke indawo ukuthola ukusizakala.

Kusukela ekuholeni kokhetho lweNkululeko lokuqala iNanda futhi kakhulukazi iBhambayi (ePhoenix Settlement) kwakunokuxabana.

Ipholisi yokulapha yadetshwa ngaphandle futhi kabuhlungu. Lokhu kufaka ukubonisana futhi noMasipala waseThekwini wasiza kakhulu ukuqala ukulinganisa iphilosesi. Lokhu kusenabo obuncane ubufakazi  futhi indawo iyaqhubeka nokuthuthuka kancane futhi indinga okukhulu ukuqophelela. Injongo yalephrojekthi ukungenisa lokhu. Lo mcebo okunamuhla ushitshe isiko lanyuka kakhulu lathuthuka ngokobuntu nomcebo wamasiko, amaholo anelisayo, iNanda yaduma njengesibani seNkululeko .

 


EPHOENIX EBHAMBAYI CIRCA NGO 1985. UNOTHE UKUTHI I-ORCHARDS NESIKOLE ESIDUMILE SEBANGA ELIPHANSI.

ISARVODAYA YAFA NGO MANDULO 1985