Feb 20

Inanda Seminary – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda

by in Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo

Ukubaluleka

Yasungulwa imishinari, uRev Daniel Lindley nonkosikazi wakhe uLucy bese yavulwa ngonyaka ka  1869 ngaphansi kwabaphathi bamamishinari ase Melika. I-Seminana yaseNanda (Inanda Seminary)  yaba yisikole  sokuqala samantombazane kuphela eSourthern Africa futhi namanje sisamile  njengesikole esidala samantombazane eMzansi Afrika. Sakhiwela ukuqeqesha amantombazane amunyama ukuba abe ngothisha futhi ‘amakhosikazi amahle’, abafana abancane bona abaqeqeshwa e-Adams College eManzimtoti.

Ibalulekile ngoba yahlala yaqina ngesikhathi sobandlululo ngenkathi ‘imfundo yabantu’ ifakwa futhi lokhu kunerekhodi elihehayo elihlala njengesikhumbuzo.

Kunamarekhodi omdabu yamakholwa akuqala, isibonelo uMfundisi James Dube umfowabo ka Chief Mqhawe, womphakathi wamaQadi futhi ungubaba ka Mfundisi John Dube owasungula  i-Ohlange Institute.  Isonto lebandla lomdabu, lakhiwa uLindley ngo 1849, endaweni esekungeneni esikole kuyo. Ubaba kaJohn Dube, uJames ,waba ngumfundisi wokuqala e-Afrika. Okubalulekile okwatholakala, ukonakala komuzi womdabu kaDaniel Lindley eMzinyathi ngo 1847 lokhu kwenza ukubaluleka kwezimpawu zabezizwe. Uthishanhloko wokuqala kwaba nguMary Edwards owasuka e-America eneminyaka  engu 40 ubudalaowaye  ngumfelokazi futhi wahlala eyinhloko kwazekwaba u 1892. Washona esikoleni ngonyaka 1927 eneminyaka engu 98. Okwakuwumuzi ka Lindley ofulelwe, wafika eNanda ngenqola izinyanga ezintathu emuva kukushiya eBoston. Izinto zakhe futhi nezimpahla zakhe ezokufundisa, amadeskhi ayephindwe kabili angamashumi, ideskhi likathisha, ibhodi elimnyama, itemometha nemacroscopi.

Inhloso

Ukubonakalisa iqhaza lamapiyano elibanjwe abaphathi bamamishinari ase-America eNanda.

Ukubonga izifundo

Ukunyusa iqhaza leSemina yaseNanda njengesikole somlando emphakathini waseNingizimu Afrika  (eMzansi).

Ukugcina kahle futhi nokuletha ukuthula ndawonye nezakhiwo zakudala.

Amathuba

Ukunika izivakashi ithaba lokuthola isipiliyoni ngesikole semishini

Ukukhumbula ukubaluleka kokuphumelela kwendawo yomculo esikoleni nomlando ngepiyano.

Ukwakha umlando omude otholakalayo.

Imithetho

Ngenhlanhla emuva kwezinkinga zangempela ezitholakala ngo 1997 abantu abaneziqu zemfundo bathola ukuphatha nangokusizwa uMongameli  wokuqala uNelson Mandela ngoxhaso olwasuka kwi-SAPPI ukuba kuvuswe izakhiwo eziningi. Ihholo lika Edwards lakhiwa ngo 1888 labhuqwa umlilo ngo 1993 kodwa laphinde lavulwa ngo 2009 ukugubha unyaka wesi- 140 wesikole. Kunamapulani aqhubekayo okuphakamisa yonke indawo, konke konke nokuhlanganisa nabaphathi abanamandla bamagugu.

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *