Feb 06

Gogovuma

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ugogovuma kwakungusomabhizinisi wasenanda. Ngokokuzalwa wazalelwa KwaMaphumulo. Igama elithi gogovuma walithola ngenxa yezitolo zakhe ezaziqanjwe ukuthi kukaGogovuma. Igama langempela likaGogovuma lisaphenywa. Kuthiwa uGogovuma aze aqambe izitolo zakhe ngokuthi kukagogovuma yingoba esahlala kwaMaphumulo kwakukhona injinga yakhona eyayaziwa ngoShezi eyayinenxanxathela yezitolo iziqambe ngokuthi “Gogovuma”.

Enanda uGogovuma ufika wahlala endaweni ekuthiwa yikwaMshayazafe ngenhla kwase Dube Village Mall. Lendawo idumekabi ngezigameko zayo zepolitiki nodlame lwango (1986). Ugogovuma naye wahanglwa kabuhlungu yileli langabi lodlame esesebenze kakhula ekhulisa ibhizinisi lakhe. Washiselwa umuzi kanye nezimoto zokuthutha zakhe. Ngenxa yokubona ukuthi isimo asisihle wathutha wabuyela kubo kaMaphumulo. Akafikangeke ahlala kamaphumulo isikhathi eside. Kuthe kungaphela udlame eNanda wabuyela khona waqala futhi ibhizinisi lakhe lapho ayedayisa khona ngesihlabathi, amablocks, izingodo kanye namathandela nezinye izinto eziphathelelne nokwakha.Wasiza kahulu ngokwakha amthuba omsebenzi. Kwaqoqeka nentsha eyayizihlalele ekhaya ingenzi lutho.

Ugogovuma wabe eseyasuka kaMshayazafe wathuthela kaSeme eNanda eMzinyathi. Lapho-ke akabange esaphonsisa maseko ngakwezamabhizinisi.Waba ngabantu bokuqala enanda ukuvula ibhizinisi lamatakekisi okuthutha umphakathi kwazise kwakubusa amabhasi kuphela abantu bezidluphekela izinto zokuthutha.Igama likagogovuma lidume inanda yonke. Ubaliwe nabantu bokuqala bokwakha izindawo zokuhlala okuthiwa amakotishi, phecelezi “cottages” in English. Amabhizinisi kaGogovuma asaqhubeka yize engasekho, kubambisene omunye wabasebenzi bakhe nomndeni wakhe.Ogogovuma wayejwayele ukukhombisa abasebenzi bakhe ilayiseni yokushayela athi “nazike mina iziqu zam”.

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Solomozi Maphumulo, eyango mhlaka 15 ku Masingana 2013

Cindezela lapha ukulalela le ngxoxo: Gogo Vuma

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *