Feb 18

Ekuphakameni – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda

by in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo

Ukubaluleka

Ihumushwa nje “ngendawo yokujabula” lendawo eyayikhululekile futhi idumile yadayiswa ngo 1913 kumlungu umnikazi wayo ongomunye wabalandele  bakampholofethi u-Isaiah Shembe. Lokhu kuthatheka njengomnyombo wamaNazarene ukuhlukana nokujabula kwenkolo eqhubekayo enyusa izinga lezakhiwo zakudala, indawo kanye nezindlela yokuhamba ezenziwe ngendlela yabantu ngakhona ‘ipharadise’ indawo evulekile yokuthandaza engafani nesibaya. Abesilisa nabesifazane bayahlukaniswa. Kuyinhloso ukuqaphela izipiliyoni zezivakashi ekukholweni komdabu wamaNazarene.

Inhloso

Ukwenza kangcono ukuhawukela kokholo endaweni

Ukuchaza ukuhlukana  nokuthula ulwazi ngezindlela zokuhamba

Ukubonakalisa impendulo yenkolo yase Africa

Ukufaka inhlonipho kumpholofethi ekuqaleni nasekugcineni

Ukuthuthukisa indawo yonke ukuhlalisa izivakashi eziningi.

Amathuba

Kunezibonelo ezinhle zamagugu angabonakali, futhi nezakhiwo ezingabonakali kulendawo, okufana namatshe apendwe ngokumhlophe asho ‘izindonga’ inkanyezi yoqgozi, isivivane nangokunjalo nemibiko ekhulunywa emicimbini

Ukuqopha umlando ngendlela nokunika izivakashi nezifundiswa imvumo.

Ukunika imvumo ofakazi bemigido ekhethekile.

Ukuhlalisa izivakashi endaweni

Kunamapulani akhona ukwenza indawo enkulu ivulekele abasemadolobheni ukuthuthukisa izindlu zokuhlala kanye nezikole.

Ucingo olubiyile njengamanje endaweni liwumphumela wengcindezi phakathi kwenhlangano kodwa futhi kunethemba lokuthi kuzolungiseke maduzane .

Imithetho

Ukunganakwa kwezakhiwo zakudala njengamanje kufanelwe kushitshwe kube ngendlela ehloniphekile ukuxhasa abaphathi bamagugu. Lokho kudala inkinga ngoba isoto lona lavumelana ngemithetho yokungalimazi izinto zamasiko. Isibonelo, amaqhugwana omdabu amane enza umsamo enzela amadlozi eduze kwe MR25 eba sendlini ewurawudi (noma uguqasithandaze).

Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokuqgoka nokuhlukaniswa kobulili kabaulekile.

Ukuthuhukiswa komhlaba ongenalutho kumele kwenziwe ngozwelo, futhi okuchazayo okuwumnyombo wenkolo endaweni kubuyiselwe.

Ekuphakameni intuthuko eqanjiwe

 

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *