Feb 07

Bophela family of Inanda Mission

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-O.K Bophela kanye nomndeni wakaBophela Mishini yaseNanda (UCCSA) eyayaziwa nge American Board.

Amatshe amathuna esikolenini eNanda Seminary asho ukuthi uMbila (indodana kaBatshazwayo) kanye nenkosikazi yakhe uNomanxiwa kaGolokoqo Cele babe no 88 kanye no 83 weminyaka mhla beshona. Phakathi namasenturini alishumi nesishagalolunye base bevele beyamalungu esonto i-UCCSA.Omunye wamadodana kaMbila kwakungu Blanjan Mahlathini owashona ngo 1963. Amadodana akhe u-Oscar kanye no Pascoe Simo yibo ekukhulunywa ngabo kulomlando. Bobabili baba ngamalungu aqavile esontweni kanye nasemphakathini ababakhele kuwo.

O.K Bophela

U-Oscar (wayedume ngegama lika O.K) waba nguthishela efundisa ngokusikwa kwempahla/ ukuthunga esikoleni Ohlange Institute. Wathi esathatha umhlalaphansi, wase eba ngusomashishini, edayisela umphakathi wakubo enanda impilo yakhe yonke.Igama lakhe etsheni lethuna lakhe liyasazisa futhi ukuthi waye yiDikoni (Deacon) ebandleni futhi eyilungu eliqavile ebandleni. U-Oscar Kingsley Bophela wafihlwa nenkosikazi yakhe emathuneni aseNanda.

P.S Bophela

Pascoe Simo (owayedume kubalingani bakhe ngelika PSB) wayengumagcina futhi engubhuti oyedwa ka O.K. Unkosikazi kaPascoe, uGrace Ntonjana wayeyilungu lomunye yemindeni eyayaziwa noma imikhulu kakhulu eNanda, umndeni wakwa Mfeka eMachobeni. Upasco no Grace baba ngoThishela. Emva kokuba ethweswe iziqu ze.B.A e Fort Hare, uPascoe wafundisa eMpolweni wase eyaqhubekela e Adams College. Wazakhela udumo njengothisha owayengaconsi phansi ezifundweni zezibalo kanye nezobucwepheshe phecelezi (maths and science), esebenzisana nabanye othishela ababehlonishwa kakhulu ngemisebenzi yabo njengo Mthimkhulu, Moerane kanye no Ngobese.

Ngo 1948 uPasco wayebuyela kubo eNanda Mishini wafundisa Ohlange Institute lapho abkhona yibamba likathisha nhloko kwaze kwaba ngu 1960. Emvakwalokho walifulathela elakuleli (South Africa) eyofundisa  eRhodesia eyaziwa ngeZimbabwe namuhla. Wafundisa eMount Selinda kanye nase Chikore zombili lezizikole amabanga aphezulu (High Schools). Lezi zikole zaziphethwe yiBhodi LaseMelika (American Board Mission). Ngo 1992 Pascoe Simo wabuyela ekhaya eNanda mhla sekuvela inhlasi yenkululeko eNingizimu Afrika. Washona ngo 1994 sehiya ngemumva amadodana amane asadla anhlamvana kanye nendodakazi eyodwa esiyasweleka. WEangcwatshelwa e UCCSA emangwabeni aseNanda Seminary.

Izinsongo ezingabalulwa kulendatshana

  • Umndeni wakwa Bophela (Bopela) uhamba kanye nowaKwaNgcobo, Goba, Ngidi, Mfeka kanye nowakwaNxumalo ekubeni yimindeni yokuqala eyakha umphakathi owaziwa ngokuthi namuhla yiNanda Mishini.
  • Bmukel;a inkolo yobuKrestu kusasekuseni baphinde badlala indima enkulu emagatsheni onke esonto njengama mission congregants and deacons.
  • Baba ngabanntu abaqavile kwezamashishini (business). O.K Bophela kanye no P.S bakha izitolo ezinjengo Mtshazi Cash Store kwaNgcolosi  u-O.K wakha waphatha I School View cash store ne mfundo.

Ibhalwe ngu Vusumuzi N. Bopela ngo Masingana kunyaka ka 2013 (ihlanganiswe ngu Xolani Magwaza)

Ukuthola kabanzi ngezinhlangano ezithile noma inzindawo ezithile ezibhalwe eziqhakambiswayo kulesiqephu cofa enye yalama links angezansi:

University of Fort Hare

Adams College

American Board Missions

United Congregational Church of Southern Africa

This post is also available in: English

Tags: , , , ,

One Response to “Bophela family of Inanda Mission”

  1. From