Feb 07

Bob Mfeka

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

U-Bob Mfeka ungusomabhizinisi wokuzimilela eNanda. UBob ubengusizo kahulu eMphakathini waseNanda kanye nasesontweni ayekhonza kulo i-United Congregational Church of South Africa (UCCSA). UBob Mfeka wayengusizo kakhulu ekucijiseni abantu ngezinqumo eziphatha impilo yabo, wayephinde akhuthaze intsha ukuthi izimisele empilweni.

U-Bob wayenesiphiwo ekusebenziseni izinto zobucwepheshe phecelezi i-technology. Wayekhandela abantu izinto zabo. Abafundise ukuthi zisetshenziswa kanjani.Kodwa umsebenzi ayekhonze ukuwenza kwakungukuqopha izinto nokuthatha izithombe.Lapha sisho ukuqopha izinto ezinjengemicimbi.Usiso lukaBob lwalungazi mifula nazintaba kepha lwaluvuleleke kuwo wonke umuntu. Lokhu kuvezwa isimo esathatha impilo yakhe esiza esebenzela umsebenzi. Ubob washayiswa yimoto wasweleka khona lapho esigamekweni ephuma esibhedlela ekade ephelezele omunye womakhelwane bakhe owayesezobeletha. Wathi anagaqeda ukumshiya nje esibhedlela esegoduka eqa umgaqo yamuthela othulini imoto kwaba ngukugcina ukubona uBob Mfeka eNanda. Umpakathi wasendanda walahlekelwa kahulu ngokudlula kuka Bob emhlabeni.

Ingxoko ephakathi kuka Xolani Mgwaza no Nkk. Mthalane yenziwa kumhlaka 2 ku Masingana 2013

Cindezela lapha, ukulalela lengxoxo: Bob Mfeka

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngezinhlangano ezithile noma abantu abathile abaqhakambiswayo kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

The United Congregational Church of Southern Africa – Official website

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

One Response to “Bob Mfeka”

  1. From Mzwandile Mfeka:

    this will help me a lot in my assessment thx. i a student 4 community development from Mfeka surname, @ Inanda, to the legacy of Mfeka my dream is to “develop I-nanda.”yes it true Mfeka is most found at inanda….. the road next Khanyanjalo primary school on a left have side that go straight dowm– kumele iqhanje ngo Bob Mfeka my personal point of view, but i will fight to give him a gratitude nd he deserve more…… we still their next to mjay cottage ….by the road….. O.K Bophela, P.S Bophela and gogoVuma leave us with hope as nanda community members

    Posted on September 7, 2014 at 1:01 am #

Leave a Reply to Mzwandile Mfeka

CAPTCHA *