Feb 05

Amawoti

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

INanda njenge- ambulela, ngaphansi kwayo kunomphakathi omncane owaziwayo enyakatho yeNanda owaziwa ngokuthi Amawoti. Amawoti umphakathi omncane kodwa onomlando omkhulu futhi owaziwayo. Ukuhambela indawo eyihlathi enezindlu nemindeni endaweni engaphezulu namanzi ngezansi lapho iziphuzo ezingekho emthethweni zitholakala khona, endaweni eyavele yahlala abantu abangamaNdiya (indawo yamaNdiya) – amaNdiya amadala akha izindlu abonakalisa nangezitsalo: izihlahla zomango, izihlahla zamablackberry, izihlahla zobhanana, umoba, ukusho okumbalwa nje. Indawo futhi ifaka umlando wezimpi maphakathi nasekupheleni kwama 80s iphinde ifake futhi naleyo yangama 1990s: isidumo (amaAfrika vs amaNdiya izifiki) ulaka lwepolitiki (abalandeli baNkatha baphambana nabalandeli be- ANC). Okudabukisayo, yonke lemlando ebalwe ngaphezulu ilethwa kuphela nje ngomlomo futhi akukho ukuzisola ngokuthi akukho lapho iqoshwe khona  noma lapho ibekwa khona kahle iqoshwe ndawo thizeni ukusiza inamuhla kanye nesizukulwane esizayo. Ngalesi sizathu kundinga isineke futhi nokwesaba ukuthi lezi zihlabani nemithombo eqotho ephilayo idluliswe, nakanjani lomcebo womlando namagugu aseMawoti, kufana nokubhemela emoyeni, kuyanyamalala futhi kungaphinde kubekhona ukuqaphela esizukulwaneni esizayo. I-interview engibe nayo noJabulani , insizwa eneminyaka nje ephakathi  yaseFlagstaff- endolobheni elincane losomabhizinisi (oziphathele ibhizinisi elibizwa ‘ngeZamakhonde’) namaSecurity, futhi iphethe namakotileka, uyi-activist aphinde abe nawusopolitiki futhi. Phakathi ne-interview wangichazela okuningi ingaphakathi nengaphandle ngendawo yase Mawoti, kude ngaphambi kokuthi indawo iphenduke lento eyiyona namhlanje. Wangithatha emuva ekubalulekeni kwezikhathi ezinhle nezimbi zakudala (bese kuba) Amawoti. Kanjalo, eceleni komfula kwakunemigumula emkhulu emnyama eyayisetshenziselwa ukupheka isiqatha/ umqombothi (futhi eminye isakhona nanamhlanje). Abakhi balesisiphuzo babesebenzisa idobo necele lomfula ngoba bazokwazi ukubalekela amaphoyisa kodwa izimoto zamaphoyisa  zazingakwazi ukungena kulezi zindawo, lapho okwakwenziwa khona lesi siqatha, uma amaphoyisa esondela babewabona esekude angakafiki endaweni kanti futhi abakhi beziphuzo babebalekela phezulu entabeni, bashiye indawo ihlanzekile njengokujwayelekile. Okuningi ngalokhu, abakhi besiphuzo babesebenza ukuhlela abantu besifazane ababehlala ezindlini entabeni ukubuka amaphoyisa “imellow yellow” imoto yamaphoyisa uma yehlika intaba yasoHlange, imayela noma amabili nje, ukuya eMawoti, futhi ukubazisa uma imoto yamaphoyisa ifika. Okusho ukithi, uma bebona imoto yamaphoyisa yehlika phansi abantu besifazane babememeza kakhulu “meleko!” ngokulwa ukumemeza “imellow yellow”okwakuyigama elalichaza izimoto ezimthubi zamaphoyisa futhi nje isikhashana, abakhi besiqatha babeqoqa izimpahla zabo futhi bayishiye indawo, kanti ngesikhathi amaphoyisa efika endaweni, abakhi balesi siphuzo basuke sebehambe kudala benyukele entabeni ngokuqhubeka, laba bantu besifazane abanza lomsebenzi ohlakaniphe kangaka wokuqaphelisa abakhi besiqatha emaphoyiseni, babebongwa ngaso isiqatha ukuqeda ukoma osukwini, kodwa abaziwa ukuthi babebangaki abantu besifazane ababebekwe ukwenza lomsebenzi. Nokho, njenganoma yiliphi ibhizinisi, lisemthethweni noma alikho, lizoba nalo igama, nalapha-ke kulemboni yesiqatha yayinelayo igama noma indlela ebizwa ngayo futhi nochwepheshe bokukhangisa ababedumile ngalesiya sikhathi. Igama elilodwa uJabulani asalikhumbula kumanje kwakuyigama likaSomtshazi, waseEastern Cape, eFlastaff. Kodwa kwakungasiyena umtholi wemboni noma womkhiqizo, futhi akaziwa kanti futhi akukho okucacisa ukuthi ubani kahlekahle owathola loluhlobo lwesiphuzo.  Isimanga  isiqatha sisenziwa namanje futhi iningi labakhi baso abakaze basebenze, kodwa bazisebenza bona, kanti futhi benza impilo yabo ngaso isiqatha lesi.

Sihle Mkhamisa, Lwezi 2012.

Translation: S’phamandla Shongwe, May 2013

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *