Feb 06

Metty Zulu “MaGumede”

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

UMetty Zulu ngudadewabo kadokotela wokuqala eNanda, udokotela Gumede. Wayengu “post mastres” wokuqala wesifazane eNanda.Wayekhuthele kakhulu kanti nomsebenzi wakhe wawubhizi kahulu ngokuba inanda yinkulu kepha umsebenzi wayewenza yedwa.Enye into eyayibucayi ngomsebenzi wakhe kwakungukuthi abantu babesaposa izinto ezinjengemali namaphasela ayebalulekile. Ngakhoke lokhu kwakusho ukuthi kumele aqikelele emsebenzini wakhe aphinde agade nezigilamkhuba.

Abantu baseNanda bayaziqhenya ngoMetty Zulu kanye nothando lwakhe lomsebenzi nabantu.Kwakungakaza kuzwakala abantu bevungama ngokungagculiseki kwabo ngomsebenzi wakhe. Abamaziyo bamkhumbula ngamazwi ayayeyindida kuze kube yimanje abangazi ukuthi wayethini noma wayeqonde ukuthini uma ebamba ucingo lweposi. Abantu abazi ukuthi wayithi “iNanda girl noma Inanda Dayle”.

Ingxoxo phakathi ka Xolani Magwaza no Nkk. Mthalane yangomhlaka 2 Februwari 2013

Cindezela lapha ukulalela lengxoxo: Metty Zulu

This post is also available in: English

Tags: , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *