Jan 15

Umhlonyane

by in Amasiko & Amagugu

Umhlonyana isiko elenzelwa intombazane ngesikhathi iqala ukuthomba (iqala ukuya esikhathini), kujwayele ukube eminyakeni ephakathi kweyishumi nane neminyaka eyishumi nesithupha. Umhlonyana igama lesihlahla esithile, esikhathini sakuqala, sasizetshenziselwa ukugeza intombazane ngesikhathi iqala ukuthomba nokuqinisa intombazane ezintweni zomhlaba. Sasithathwa sigxotshwe bese intombazane iyasiphuza ngesikhathi kusalungiselelwa umcimbi. Kodwa esikhathini sanamhlanje, lesisihlahla asisasetshenziswa njengoba singasatholakali, kuthiwa esisakhona manje sise Newcastle. Ngokwazi kwami, lolusiko lenzelwa ukwazisa intombazane esigabeni esahlukile nokuthi ayigade indlela eziphatha ngayo. Lolusiko lenzelwa nokufundisa amantombazane ukuthi aziphathe kanjani njengoba esefike esigabeni sokuthomba. Njengoba bese ngishilo, lenzelwa intombazane esithombile kodwa abanye abantu bayixhumanisa nendlela yesilingu yokughubha iminyaka eyishumi nesithupha, mhlampe ingoba abanye bayenza ngesikhathi beneminyaka engamashumi nesithupha. Kwesinye isikathi uya uthole ukuthi ingane yentombazane, kakhulukazi ima iwumaqala kubo kwayo, ibhekana nezinkinga ekukhuleni kwayo, igule kakhulu. Kutholakale ukuthi iguliswa ukuthi ayenzelwanga umhlonyana, noma kuthiwa kade yadlula esigabeni sokuthomba, kuyodingeka ukuthi ibuyele emuva iyenzelwe lomcimbi. Njengoba kubalulekile ukulalela abaphansi, wenze njengoba besho.

Ngesikhathi kulungiselelwa lomcimbi, intomabazane eyenzelwa umhlonyane kumele icele amanye amantombazane alingina nayo ukuthi ahlanganyele kubo kwayo isikhathi esiyisonto. Kuleli sonto, omama abadala bahlala nawo lamantombazane, bakhulume nawo ukuthi kuyini ukuba umuntu wesimame osemncane nokuthi uziphatha kanjani. Lulonke lelisonto, amantombazane ahlala ndawonye egumbini elilodwa, awavumelekile ukuya ndawo, ayenzelwa ukudla bese ayalethelwa, aphuma kuleli gumbi uma beya egumbini lokugeza kuphela. Abavumelekile ukukhuluma nabantu besilisa bese begcoba ibomvu ebusweni. Ukuhlala kwabo kwaziwa ngokuthi umgonqo, kuthiwa base mgonqweni.

Umngani wami wenzelwa umhlonyana ngesikhathi eneminyka eyishumi nesihlanu. Wayekade efunda e-boarging school, ngakhoke sangakwazi ukuhlala kubo kwakhe isonto lonke, sahlangana ngoLwesihlanu ntambama, umcimbi wawu ngeSonto. Umcimbi wenziwa ngeSonto ngoba ugogo wakhe uyilunga lenkonzo yamanazaretha lika Shembe, imicimbi yabo yenziwa ngeSonto kuphela, uMgqibelo usuku lwabo leSabatha, usuko lendumiso nokuphumula. Kusukela ngoLwesihlanu ntambama, sagcobisa ibomvu ebusweni kusukela ngesikhathi sifika, satshelwa nokuthi asivumelekile ukugqoka amabhulukwe impela sonto yonke. Ngesikhathi sisemgongweni, kusukela ngoLwesihlanu ntambama, safundiswa amaculo okusina, safunda izitephu ezihambisana neculo ngalinye. Omama abadala esasihleli nabo babesixoxela ngezindaba zakudala, nokubaluleka komhlonyana nokuthi kumele siziphathe kanjani njengamantombazane asemasha. Babesitshela nokuthi amaculo athile aqonde ukuthini, avelaphi nokuthi aculelwani noma aculwa mekunjani.

NgeSonto ekuseni, savuswa ngehora lesithathu entathakusa, sahanjiswa edamini eliseduze, ukuyogeza imizimba yethu, nokugeza imbovu okokugcina, satshelwa ukuthi sigeza imimoya emibi nababhadi, bese sibuya sesabantu abasha, abahlukile. Emuva kokuthi sesiyile edamini, kwakukhona imbuzi esilindile esangweni. Ngaphambi kokuthi singeni, imbuzi yahlatshelwa phambi kwethu. Ubaba wekhaya wayihlaba imbuzi bese wakhipha inyongo yayo, bese wayiconsilela emlomeni wamgani wami (owayenzelwa umcimbi). Emuva kokuthi ayiphuze sasina, sacula sashaya nehlombe. Sangena saphindela kuleli gumbi ebesihlaliswe kulo. Sagqubeka nokusina, nokucula, ukulungiselela umcimbi. Ngezikhathi zeshumi nambili emini, abantu (izihlobo nomakhelwane) baqala ukutheleka, babejahile ukusibona sisina futhi sicula amaculo okusina. Sahamba saya endaweni evulekile lapho wonke umuntu engasibona khona, sacula sasina. Sakwenza lokhu esikhathini esingamahora amubalwa, sasigqoke iziketi zokusina, zesiZulu, nobuhlali kanti ngaphezulu sasiqimbile. Abantu babengabukeli nje kuphela kodwa bechoma imali ekhanda lomunikazi womcimbi nabanye ababili abaphambili kanye naye. Bobathathu babesiqalela bese thina siyalandela kodwa imali yayichonywa kubona kuphela. Umuva kokucula nokusina, saphindela ekhaya, sakhumula imvunulo, sahlala etafuleni elalilungiselwe thina. Lapho kwasekunjenge ‘party’, etafuleni kwakunalonke uhlobo lokudla, okwesintu, amakhekhe neziphuzo. Kwabe sekukuphela komcimbi.

Kumina, kwaba into enhle ukuthi ngibe inxenye yomhlonyana; ngafunda izinto ngesiko lami. Ngathola nethuba lokubuza izinto ebekade ngingaziqondi kahle. Ukubaluleka kwawo kutho ukuqhela kodwa ngisabona kuwusiko olubalulekile.

AYANDA SIPHESIHLE NGCOBO, October 2012

 

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

3 Responses to “Umhlonyane”

 1. From alwande andiswa buthelezi:

  this whole thing sounds amazing and im really happy to know the true meaning of the whole ceremony because ive been attending alot of them but i didnt know the meaning how strange is that ? now i have to prepare for my own and make the best and most of it .

  A.A.Buthelezi

  Posted on May 29, 2018 at 2:04 pm #
 2. From Sandile Nkeshe Hlatshwayo:

  Mntaka Mashiyamahle siyabonga kakhulu, kwande emqulwini wakho wolwazi. usilule sabade ngendatshana yakho emnandi ethinta isiko elibaluleke kakhulu.

  Siyabonga

  Posted on June 15, 2018 at 9:58 am #
 3. From Randy:

  Siyabonga sisi for sharing this. Usungisizile mina enginentombi esekumele yenzelwe umhlonyane.
  Thank you

  Posted on January 16, 2019 at 11:41 am #

Leave a Reply to Randy

CAPTCHA *