Jan 14

Impophoma yase Mzinyathi

by in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha

Impophoma yase Mzinyathi indawo enhle etholakala eduze kwase Buhleni, eNanda. Lempophoma isetshenziswa ibandla lamaNazaretha (Shembe) ukubhabhadisa. Inkankwe izihlahla zendawo iziningi, esezibekhona iminyaka eyikhulu, futhi lempophoma iyikhaya kumphakathi omncane wama Rasta. Impophoma yase Mzinyathi iyaziswe uMasipala weTheku njenge ndawo ezivakashi, njenge ngxenye yomlando ocebile wase Nanda.
Ngasenhla kweNanda khona indawo ekuthiwa iseBuhleni, indawo yebandla lakwa Shembe. Ibandla lakwa Shembe ilona bandla lama-Afrika elikhulu eKwaZulu-Natali, linabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili. Leli bandla lasungulwa umProfethi Isaiah Shembe, ekuqaleni kwe-20th century. Ibandla lakhona elikhulu kwakuse Ekuphakameni, eNanda (ngasenhla kwase Phoenix Settlement) kwaze kwaba ama 1980s. Endleleni eya eBuhleni, khona isigcaki sase Mzinyathi, lapho ubukhosi bamaQadi bafike bahlala khona ekuqaleni kwe-19th Century emva kokubalekela impi yeNkosi uDingani, owaye iNkosi yakwa Zulu. Inkosi yama Qadi inendlu esigcakini. EMzinyathi isikhumbuzo somfula wase Mngeni ukubona impophoma yase Mzinyathi.
EBuhleni sekuvakashe abaholi abaningi, abakuqala nabanamhlanje kakhulukazi bangama Ndiya naba Mnyama abayingxenye yomlando wase Ningizimu Afrika

Sbo Dladla

Related links

Mzinyathi Falls – Ulwazi Programme

 

This post is also available in: English

Tags: , , ,

One Response to “Impophoma yase Mzinyathi”

  1. From