Jan 12

J. L Dube no Hlange

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

OHlange Native Industrial Institute, eyayaziwa ngalisi sikhathi, yathola u Rev John Langalibalele Dube ngo 1910. Wayaziwa ngelika Mafukuzela, babecabanga ngokukhuthala kwakhe kwendalo. UDube waba uMongameli wokuqala we South African Native National Congress (SANNC), kamuva yashitshwa igama yaba i-African National Congress (ANC). UMafukuzela wayetholakala engumhleli wephephandaba ilanga lase Natali futhi waba uthishanhloko esikoleni okumanje esaziwa ngokuthi Ohlange High School.

UDube ekululekweni kwakhe ukuba ithishanhloko empilweni, uthole amandla amaningi “khawuleza kancane”. Lokhu kwaba yisisekelo mgomo  kwezemfundo ngesikhathi angenisa Ohlange, ezisa lokho kubafundi ukuthi babheke ngamakhono empilo. Inhloso yakhe kwakuwukufaka ukuzimela emiphakathini, futhi azimisele ngokubaluleka kokulolonga abafundi nakanjalo  nezobuciko ezemfundo. Umphumela walokho ukwakha izicathulo, ukuthunga izingubo, ukwenza okhaphethi, izicubu zezimoto, ezokulima kanye nezokungcebeleka ngokuthi batshelwa kanyekanye  ngezihloko zezemfundo.

UDube wafaka isimilo kubantu. Kwezepolitiki wayezazi futhi angumuntu ozimele ngokomqondo. Wazithola esempini nama- Industrial nama Commercial Union (ICU) nangokunjalo noHulumeni  wangalesi sikhathi wayesebenza noMahatma Gandhi futhi baqhuba ukulingisa kwezikhali ngokomholi behlisa impiyase Bambatha. Yonke indawo empilweni yakhe wayesebona njengosomapolitiki unika ukuzalwa kwe- ANC ekhasini le Langa  lase Natali.

 

Read more about Dube and Ohlange

John L. Dube as a writer

Ohlange Institute

Jeqe

Amafa – Heritage KwaZulu-Natal

South African History Online

Historic Schools Restoration Project

Tourism KwaZulu-Natal

Oberlin College student essay on John Dube

 

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *