Dec 07

Abafundi besikole iNanda Newtown Comprehensive befundisa ngamasiko abo

by in Amasiko & Amagugu

La mavidiyo aqoshwe Enanda eNewtown Comprehensive High School njengengxenye yomsebenzi womphakathi oqhutsha uhlelo lwamasiko namagugu nokuvakasha enyuvesi yakwaZulu Natali. Abafundi abaningi bayingxenye yekilabhu yezokuvakasha, umbhanso wohlelo lwezokufunda kubafundi abazimisele kumagugu nezokuvakasha. Ukuqala amavidiyo aqoshelwa ukulungiselela inyanga yezokuvakasha nosuku lwamagugu ngoNcwaba noma uMandulo 2012. Abafundi babekukhathalele ukukhombisa amakhono nolwazi ngamasiko namagugu akwaZulu. Ukwenza okuningi akusikhona okwasesetegi noma okokuzikhumbuza, kodwa kuphelo ngokuqoshiwe. Kufake umfutho empilweni yabantu abasha nokuqonda kahle ngamasiko namagugu.

TRANSLATE: Learners talk about umemulo and virginity

Or listen to sound clips:
Virginity
Umemulo


TRANSLATE: Learners from Inanda Newtown Comprehensive High School perform a danceTRANSLATE: Learners from Inanda Newtown Comprehensive High School perform another dance

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *