Dec 18

Dlalisana Khambule – iSangoma futhi uyiNyanga

by in Amasiko & Amagugu

uJohnson Dlalisana Khambule ukhuluma ngezindlela/ngezinto zokulapha zesintu

Isiqeshana: Ukulapha ngesintu kusuka kude le emandulo, kokhokho bethu njengabantu abamnyama, indlela ekwakuphilwa ngayo futhi idluliselwa kwizizukulwana. Imithi yesintu akusiyo into abantu abamnyama ekumele bayixwaye, ngoba nayo iyakwazi ukwelapha.Khona izinto ezingekho zelashwe odokotela kodwa edinga abalapha ngesintu.

This post is also available in: English

Tags: , , , , ,

One Response to “Dlalisana Khambule – iSangoma futhi uyiNyanga”

  1. From