Nov 15

Utshwala besiZulu

by in Amasiko & Amagugu

Utshwala besiZulu baziwa ngokuthi umqombothi noma IsiZulu.

Kuyisiko ukwenza isiZulu, kusukela emandulo, okhokho bethu babesenza. Isiko aliphelele ngaphandle kwesiZulu, siyisisekelo. Siyisisekelo salonke usiko olwenziwayo, noma ngabe lincane kangakanani. Senziwa ukukhumbula abangasekho, emishadweni, ku memulo, ku mhlonyana nakweminye imicimbi, sibalulekile kusiko lama Zulu. Mekukhunjulwa abangasekho, noma kuthiwa angeke kuhlatshwe isilwane, umuntu angasenza.

Sikholelwa ekutheni, senzelwa amadlozi nabantu abadala ngisho nabaphilayo, sikholwa nokuthi amadlozi angeke alibone kahle lelo siko elenziwa singekho isiZulu, angeke abone ukuthi sixhumana nabo. Kakhulukazi uma lelo siko lenzelwa abangasekho. Ukwenza isiZulu kungaba indlela yoku xhumana nabangasekho. Nabo okhokho bethu babesenza besaphila, siyindlela sokuxhumana nabo ngoba nabo babekholelwa kusona. Mekwenziwa isiZulu, sixhumana nabangasekho, siwukudla kulabo abangasekho, into ababeyiphuza ngakho-ke sibalulekile.

Abantu besifazane abenza isiZulu, kujwayele ukuba umama wekhaya noma umakoti (kumsebenzi wakhe ukuthi enzele abasemzini lotshwala). Umakoti owenza isiZulu kahle, uzakhela igama elihle emzini.

Ngesikhathi sisenziwa, sibekwa ekhishini (egumbini lokupheka), siyambozwa ukuze sikhukhumale kahle bese siba nokunambitheka ukumuncu. Kusuke kusayi nhlanganiso yemthombo yembila, imithombo yamabele, impuphu namanzi afudumele. Ukunambitheka okumuncu kukhombisa ukuthi sekulungela ukuthi kuphekwe. Bese sekulungile, sekuvutshelwe, kwaphekwa, kwakhanywa ngevovo, kuthathwa ukhambi olulodwa lubekwe emusamu.

Noma ubani uvumelekile ukthi aphuze isiZulu, kusukela komncane kuya komdala.

Senziwa kulonke usiko olwenziwayo nakunoma umuphi umcimbi, umshado, umngcwabo, umemulo, umhlonyana neminye. Ungasenza noma ukhumbula abangasekho kungonakele lutho noma uvakashela ithuna lowasemndenini.

IsiZulu senzelwa ukuxhumana nabaphansi, ukubakhumbula nakwimcimbi yenjabulo neyokubonga, kuyisiko.

Ukhamba lenziwa ngobumba, lenziwa abantu besifazane, bashisisa ubumba emlilweni ukuze ukhamba luzoqina. Kusemthethweni, kuyisiko ukuphuza isiZulu ngokhamba, ukhamba lenzelwa ukuphuza isiZulu. Ukhamba lumbozwa ngembenge olwenziwe ngotshani ofan nalowo wokwenza ucansi, uma imbenge ibhekiswe phezulu kukhombisa ukuthi ukhamba alunatshwala.

Ayanda Ngcobo (October 2012)

This post is also available in: English

One Response to “Utshwala besiZulu”

  1. From