Nov 29

uShiney Bright – ogada izivakashi

by in Ezokuvakasha

UShiney Bright uwenza umsebenzi wokugada izivakasha, ubhekene ne-literary tourism, osesebenze kulomkhakha iminyaka engu-15 kuya kwiminyaka engu 16. Usitshela ngokuthi wangena kanjan kulomkhakha nokuthi ikuphi okubalulekile kuyena ngokusebenzela eNanda.

Ungamulalela lapha: Shiney Bright

Isiqeshana: uShiney Bright ukumkhakha we literary tourism, ubheka izivakashi, uzisiza ngohambo lwazo futhi azichazele ngendawo yase Nanda nokubaluleka kwayo. Uvele e-England, wafika lapha eNingizumi Afrika ngonyaka ka 1996, wafika wasebenza ehotela. Ngo 1996 isikhathi lapho izivakashi zazifuna ukwazi nge Ningizimu Afrika, nendlela ekwatholakala ngayo inkululeko, namaqhawe ayesebenza kanzima. uShiney Bright wacelwa ukuthi azosiza njengoba lomkhakha wawungadile kulelizwe.

uShiney Bright uchaza ukuthi kwakunzima ezikhathini zakuqala, kwakuliwa futhi lokhu kwakuthinta wonke umuntu kodwa manje umehluko mukhulu. Manje, abantu banethuba lokuvakasha babuke indlela eyahajwa phambilini. Abantu abanjengo John Dube, Inkosi uMqhawe Ngcobo, uMarshall Campbell no Mahatma Gandhi badlala indima enkulu. uShiney Bright uphinde achaze ukuthi abantu babevela ezindaweni ezahlukene, benamasiko ahlukile kodwa benomoya owodwa, benebuntu futhi bekholelwa kwi nkululeko. Abantu babehlukumezekele kodwa benesibindi futhi benamandla.

Uchaze inkolo yakwa Shembe njengonkolo lapho abantu bakhonza ngendlala yabo, ngendlela ehambisana namasiko. Inanda Seminary enye yezindawo yezivakashi, lesiskole sikhiqisa amantombazane akwazi ukuba abaholi, azaziyo ukuthi avelaphi futhi abheke kuphi.

uShiney Bright yena uchaza kukubaluleka kwendawo yase Nanda, ongakufunda ngakho kanye nomlando nabaholi balendawo.

 

 

 

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *