Nov 30

Abafundi besikole oHlange High School befundisa ngamasiko abo

by in Amasiko & Amagugu

Lama-video aqoshwa Ohlange High School njenge ngxenye ye -community outrearch programme eholwa ngi-Cultural & Heritage Programme yeNyuvesi yakwaZulu-Natali. Abaningi kulabafundi bangamalunga e-Tourism Club, eyenzelwa abafundi abazimisele ngomkhakha wezokuvakasha namagugu. Lama-video aqoshwa ekulungiseleni inyanga yezokuvasha (Tourism Month) nosuku lamagugu (Heritage Day) elibakhona njalo ngenyanga kaMandulo (September) abafundi bagqugquzelwa ukuba baveze amakhono abo nolwazi lwabo ngamasiko esiZulu. Lemibukiso ikhombisa kancane impilo yabantu abasha nolwazi lwabo ngamasiko namagugu.

Abafundi base Hlange bedansa.

uCynthia Mthembu echaza ukuthi benziwa kanjani utshwala besi Zulu.

Lalela isiqopha mazwi: Cynthia Mthembu

uNothando Mathabela echaza ukuthi benziwa kanjan utshwala besiZulu.

Lalela isiqopha mazwi: Nothando Mathabela

uCyprian Vilakazi echaza ngomemulo.

Lalela isiqopha mazwi:Cyprian Vilakazi Umemulo

uNolwazi Shandu echaza ngomemulo.

uNompilo Mthembu no Cynthia Mthembu bekhuluma ngokubaluleka kwanadlozi kusiko lwesiZulu.

Lalela isiqopha mazwi: Nompilo Mthembu

Abafundi abathathu beshaya isicathamiya.

uSizwe Notshe ekhuluma ngenkolo yamaNazaretha (Shembe).

Lalela isiqopha mazwi:Sizwe Notshe – Shembe

Abafundi bachaza ngemvunulo yabeslisa

Lalela isiqopha mazwi:Imvunulo yabesilisa yesiZulu

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *