Oct 12

Ukuhlonipha abangasekho

by in Amasiko & Amagugu

Indlela abantu abangamaZulu abakhumbula ngayo, abahlonipha ngayo nabaxhumana ngayo nabantu abangasekho

Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni umuntu ohlobene naye ongasekho emhlabeni uyidlozi futhi uhlonyishwa kakhulu. Uma umuntu eshona, kukholelwa ekutheni uyahamba uya kubantu base mndenini wakhe asebashona. Kukholelwa ekutheni bazoba ndawonye babheke laba abasaphila emhlabeni. Abanye abantu bakholelwa ukuthi amadlozi angumxhumanisi phakhathi kwabuntu abaphilayo noNkulunkulu, nokuthi basebenzisana noNkulunkulu. Abantu abangamaZulu bawahlonipha kakhulu amadlozi futhi bakholwa ukuthi fanele zenziwe izinto ezifunwa amadlozi ukuze izinto zihambe kahle empilweni njengoba wona esondelene noNkulunkulu. Izangoma ziyabasiza abantu ukuthi bazi ukuthi amadlozi abo afunani kubona, njengokuthi kudingeka usiko elithile, abantu abangasekho bayafika nangephupho. Abantu abadala bayakwazi ukuhlaziya amaphupho, bayakwazi ukusho ukuthi amaphupho asho ukuthini.

Uma uphupha umuntu ongasekho owumndeni noma ubekade ewumngani nawe, ekutshela ukuthi ulambile noma uyagodola, kudingeka enzelwe umsebenzi. Uma lowo muntu omuphuphile ebekade ewu mngani, uyahamba uyotshela umndeni wakhe bese kuba yibona abamenzela umsebenzi. Uma umuntu ongasekho efika kuwe ngephupho, efika esesimeni esihle, emamatheka futhi ehleka nawe; kukholelwa ukuthi uzoletha izinhlanhla. Uma ubanamaphupho amaningi ngabantu asebadlula emhlabeni basemndenini noma uba namaphupho ongawaqondi, ungaya ukuyobona isangoma bese sona siyakutshela ukuthi kudingekani.

Isikhathi esiningi, abantu abangamaZulu bavakashela emathuneni uma kukhona isiko elithile abazolenza kodwa kuyenzeka ukuthi bavakashe kungekho usiko elizokenziwa; njengo kuyolungisa ethuneni, ususe udoti notshani. Uma kuzombulwa itshe, kubalulekile kuthi kuyiwe emathuneni. Mekuzombulwa itshe, kwenziwa kanye kanye nesiko elaziwa ngokuthi ukubuyisa umuntu ongasekho ekhaya. Lolusiko lenziwa emvakonyaka noma emibili umuntu eshonile. Bekuzokwenziwa lolusiko, umndeni uqala uhambe uye ethuneni lalowo ongasekho befike bakhulume naye, bamutshele ngalokho abazokwenza, bangakhuluma nangezinkinga ababhekene nazo. Ngayizolo kosuku lokwembula itshe, kuhlatshwa inkomo, kuthunyiswe impepho bese kukhulunywa namadlozi.

Ukuthunyiswa kwempepho kusetshenziselwa ukuxhumana namadlozi, kwesinye isikhathi impepho uyayithunisela ukeqeda ikhanda elikuphethe noma uma uphupha kabi, ukuxosha imimoya emibi kodwa isikhathi esiningi impepho ithuniselwa ukuxhumana namadlozi. Kwesinye isikhathi impepho ithuniselwa ukukhumbula nabangasekho futhi ijwayele ukuphelezelwa IsiZulu (utshwala besiZulu). Isiko / umsebenzi awuphelele ngaphandle kwesiZulu futhi impepho ibalilekile kwamasiko okuxhumana nabaphansi.

Ayanda Ngcobo

Isilwane sihlatshelwa imicimbi eyahluka hlukene futhi sihlatshelwa izinto ezahlukene, inkomo, imbuzi nenkukhu izona kuphela izilwane ezihlatshelwa amadlozi. Olunye usiko engilaziyo iladi, elenzelwa ukukhumbula abangasekho. Ngikhumbula ngesikhathi iladi lenziwa ekhaya; kwaqala ngesikhathi umngani kamama (usadlala emhlabeni) owayesondelene kakhulu naye emuphupha. Wathi, ngesikhathi umama efika kuyena ngephupho, wamutshela ukuthi akazungena endlini ngoba akatshelwanga ukuthi angene. Umngani kamama waqala watshela udadewakhe oyisangoma bese washo ukuthi kumele senze iladi. Ngesikhathi silungiselela iladi, saqala saya ethuneni likamama, bese ntambama sathunisa impepho sakhuluma naye kanye nabanye abuntu base mndenini asebathula, sacela uxolo bese sahlaba izinkukhu. Bese salungisa nokudla abekade ekuthanda, izithelo; amadumbe nobhatata nokunye ukudla kwesintu kanye nesiZulu. Konke lokhu sakwenza ngoLwesihlanu ntambama, bese ngoMgqibelo, omakhelwa beza emcimbini, konke ukudla kwadliwa ngoMgqibelo. Ngaphambi kokuthunisa impepho, sathandaza kuNkulunkulu, sicela ukuthi yonke into ihambe kahle, sikwenza lokhu kanye nesangoma.

Amasiko esintu anoshintsho, kunoshintsho ezindleleni zokwenza amasiko, kuyahluka ngomndeni nomndeni kodwa kuyanangokuthi uqhamuka kwesiphi isigodi. Kodwa kukhona izinto ngamasiko ezingashintshi.

Ngingu Ayanda Siphesihle Ngcobo, ngineminyaka engu 19, kodwa ngizohlanganisa iminyaka engu 20 ngenyanga ka Lwezi yakuwo lonyaka. Ngakhulela eNanda Newtown A futhi ngisahlala khona namanje. Ngingo wesiko lama Zulu, ilimu lakithi isiZulu ngakho-khe nginalo ulwazi ngamasiko akwa Zulu. Amasiko ahamba, ahambe abenoshintsho emva kwesikhathi, akushintshi yonkinto kodwa izindlela ezithile zokwenza izinto ziba nomehluko othile. Lokho kwenza ukuthi kube lukhuni ukuthi umuntu osemusha njengami azazi zonke izindlela zokwenza usiko. Ngike ngibuke uma amasiko enziwa bese ngiphinde ngibuze ugogo nomkhulu ngezinto eziningi eziphatheleni namasiko kodwa nabo babuye bengavumelani ngezindlela ezithile zokwenza amasiko.

August 2012

 

This post is also available in: English

Tags:

147 Responses to “Ukuhlonipha abangasekho”

 1. From Sifiso Ngcobo:

  ISISPHANDLA

  Ngicela ukwazi ngokuhgqokwa kweziphanlda. Uma uhlamibile, sisho ukuthini.
  kukhona okunye ongakwenza noma ongakufaka esikhundleni sesiphandla?

  Ngiyabonga
  Sifiso Ngcobo

  Posted on April 22, 2013 at 11:27 am #
  • From Ayanda Ngcobo:

   Ngyaxolisa ukuphendula emuva kwesikhathi esingaka.
   Isiphandla abanye abasisebenzi kakhulu, angiboni ukuthi uphiqelekile ukufaka isiphandla. Imvamisa abantu bafaka isiphandla uma ingane engana esibongweni sakubo, abanye basifakile kuzivikela. Kodwa sivame ukusebenza uma ingane ingena esibongweni sakubo. Kuphinde kuye ngemindeni.

   Posted on May 11, 2013 at 10:45 am #
  • From Hezron Muzi.Ngcamu:

   Ukuphupha ubhala izivivinyo nomkhulu ehezi eceleni kwakho kusho ukuthini?

   Posted on February 7, 2019 at 6:28 am #
 2. From zih:

  Cela ukubuza ukuthi ivalwa kanjani ingozi ukuze kungachaphazeleki abanye abantu basemndenini?

  Posted on July 6, 2013 at 12:51 am #
  • From Student Editor:

   Hey Zih, ngiyacabanga ukuthi kungadingenga ukuba ubone umuntu obonayo umuchazele inkinga yakho bese eyakusisa.

   Posted on July 9, 2013 at 11:50 am #
   • From Student Editor:

    bese eyakusiza

    Posted on July 9, 2013 at 11:51 am #
 3. From cele zanhlana:

  ngiyazi ukuthi sonke siyawenza amaphutha. Ingobani uwayenza uphindelele ngolimi lwakho. Bhekisisa isipelingi samanye amagama.

  Posted on July 12, 2013 at 5:34 am #
 4. From Student Editor:

  Zanhlana, ngiyabonga kakhulu, ngiyifundisisile le-post bese ngawabona lamaphutha okuluma ngawo, ngiyabonga

  Posted on July 15, 2013 at 1:42 pm #
 5. From Thembi:

  Ngiphupha umama nogogo kamngani wami belahla phansi ucheese engibathengele wona bethi iwo lo oletha izinkinga njengoba kunabantu ababuzy bememeza ngaphandle befuna umuntu ongaziwa.kusho ukuthini lokho

  Posted on July 28, 2013 at 5:36 am #
 6. From Student Editor:

  Hi Thembi
  Anginalo ulwazi ngalokho, kungcono ubuze abadala.

  Posted on July 29, 2013 at 10:41 am #
 7. From Ayanda Ngcobo:

  Thembi,
  Kubukeka sengathi kukhona oxwayiswa ngakho kodwa into edididayo ilena kacheese, angiwazi umele ukuthini

  Posted on July 29, 2013 at 2:26 pm #
 8. From Phumza:

  Ngiphupha kundim nobaba wam osaphilayo sixhela izimvu zakhe ebuhlanti zonke zimhlophe kukho nomlilo ophuma emgxunyeni ovuthayo ndiwucime kodwa uphinde uvuthe ngaba oko ksho ukuthini. NdingumXhosa kdwa ke ndiyathanda ukwazi.

  Posted on September 25, 2013 at 10:37 am #
  • From Thabi:

   Phumza

   Wena nobaba wakho kufanele nisebenze umsebenzi onje:
   Izimvu zisho ubumnene obufana nobemvana eyahlatshelwa thina ukuze sisindiswe ngokuchitheka kwegazi layo sixolelwe. Ubumhlophe kukhombisa ukungabi nasici kwalowo mahlabelo enifanele niwenze ngokuchitha lelogazi. umlilo usho uthando oluvutha amalangabi enibekelwe lona uma ningenza leso senzo. kufanele wena nobaba wakho nizinikele njengayo imvana kuchitheke elenu igazi njengaye uKristu. Uzinikezela njani? wena ngokuphelela emsebenzi wobuKristu noma kungabuhlungu njani uzinikezele kanye nobaba wakho emsebenzini kaThixo lapho uyoba isiboshwa enkosini njengokusho kuka Pawulu owayengu Sawule ngaphambilini. Uma uzama ukucima lomlilo uzama ukungalunaki lothando obonisa ngalo kodwa luyaqhubeka luvutha amadangatyi. uThixo wasithanda sisaseziswini zomama bethu, singamazi futh singamuthandi yena. uThixo unibekele lona lolothando. Ebuhlanti kusehlane lapho uJohane ayememeza khona ethi guqukani ngoba umbuso wamazulu ususondele phambi kwezindlu eziyimizimba yenu, lapho kuhlala khona umuntu umphefumulo okunguyena muntu, hayi inyama.

   Posted on July 21, 2015 at 1:59 pm #
   • From Zinhle:

    Wow Thabi.. I am inspired wish i can follow you.. please invite me on my fb page zinhle marvelous 0710887225. thank you.

    Posted on May 3, 2017 at 11:03 am #
 9. From Mbali:

  Ngiphupha ngezinto zokuvuma idlozi, angithandi ngoba kade ngaqala ukuhlupheka imina ongaphumeleli ekhaya angikwazi ukujabula empilweni yami kwathiwa angenze iGobongo ngalenza lahamba kahle kakhulu, kodwa alukho ushitsho ngempilo yami izingane zasekhaya ezincane kunami zigana ngapha nangapha mina ngiyisehluleki anginalo ngisho nekhaya ngingumhambuma kodwa manje selingiphelele ithemba lokuthi ngoke ngiphumelele nami kuningi okwakuthiwa angenze izinto ngenze kodwa kujike kufane zonke izaba ziyafana, ingakho ngingafuni ukuvuma idlozi ngoba ngiyazi angsoze ngaphumelela. Ngiyintandane eyisahluleki 🙁

  Posted on October 29, 2013 at 7:47 am #
  • From Sibusiso:

   Sawubona we Mbali! Bengizifundela nje la ngase ngihlangana nalombuzo wakho noma ubungabhekisiwe kimi kodwa ngizwe ngithinteka. Manje awungitshele we ntokazi, ukhala ngokuhlupheka futhi uthi usukwenze konke okuyimizamo. Uma wenza igobongo wawulenzelani, ukuthi kube njani? Ingabe wawufuna ukuthi idlozi likuyeke? Ntokazi uyayazi into okumele uyenze,nawe uyayisho kodwa into engimangazayo ukuthi uthi uyazi ukuhlupheka ngeke kuphele noma ungalivuma idlozi. Sewake walivuma yini ngaphambilini? Lalela weMntomdala, angeke ulibalekele idlozi uma likukhethile futhi alifunikhona ukukuhluphekisa kodwa lifuna ulinake. Konke lokhu okuzwayo nokhalangakho kudalwa yilo idlozi, lifuna ulinake ulalele. Uma ungenza lokho, uyoze uzibuze wena ukuthi wawusabani sonke lesisikhathi uze usikhalele isikhathi osimoshile. Ungalivali idlozi ngoba mhla selibuya liyokuhlupha uma lingahluphanga wena kuyoba zizukulwane. Wena uyohamba emhlabeni ungakwenzanga owawukuzele. Hamba uthathe isipho ophiwe sona abakini.

   Posted on November 19, 2013 at 10:28 am #
  • From Thabi:

   Mbali

   Abantu abangasekho emhlabeni abadli lokudla kwenyama esisakudla thina kodwa sebadla okomoya. Bona lapho umuntu egula kakhulu esesendleleni yokushiya lenyama, noma ungamphathela ini emnandi angeke adle kodwa uma uza ngevangeli ujabula afe aze abonge ngoba kusuke sekuyiko ukudla akufunayo loko, okukamoya. Uma ngihlaba ngibiza abantu aphilayo bazodla akuzi abangasekho. Yingakho fanele ngibenzele abakuthandayo besaphila. WenaMbali kufanele usebenze usasekulenyama yakho umphefumulo wakho ukuze basinde ngawe sizukulwane sabo. Uma ungifuna ungangithinta ngikuchazele kabanzi ngaloku okufunwa okhokho bakho ngaphandle kwentela.

   Posted on July 21, 2015 at 2:09 pm #
   • From Lettz:

    Hi Nthabi

    Angazi ngiqalephi nokuthi ngithini, kodwa angikwazi okuningi ngama Dlozi. Side isikhathi ngizwa ukuthi mele ngibe ngumthandazi then recently kwaMalume benza umsebenzi woku femba then ngezwa ugogo wami owandlula emhlabeni engitsela ukuthi ushiye zonke izinto zakhe kimi, futhi wangipha nengubo ebomvu(Red) wathi mele ngiyisebenzise kuze ngigweme lelikdanda elingihluphayo nalomzimba ohlezi ubuhlungi nsuku zoke. Inkinga yami ukuthi ubaba akafuni kukhuluma ngale zinto and umkhulu ozala uBaba naye waye yiNyanga. Ngiyasaba kodwa angali ukuthi ngizothatha umsebenzi ka gogo.

    Ngicela usizo lwakho.

    Posted on June 15, 2016 at 9:09 am #
   • From Zinhle:

    Sawubona Thabi…

    Ngyacela mtanasekhaya ngiyacela usizo nezaluleko zakho..

    Ngingakuthola kanjani?

    Zinhle.

    Posted on May 3, 2017 at 11:12 am #
  • From Mnguni:

   Mbali
   Akekho umuntu oyisahluleki kulomdlalo,konke kwenzeka ngesikhathi cc. Uma uvuma idlozi ungalindeli imiphumela esheshayo yenza lokho okuthiwa kwenze uzinikele imiphumela izoqhamuka name ungasalindele,

   Posted on January 8, 2017 at 7:58 am #
  • From john:

   MBALI,USBUSISO USECHAZILE KONKE.ABAKINI BAFUNA WENZE UMSEBENZI ABAWFUNAYO.LALELA WENZE ABAKUFUNAYO.

   QAPHELA IMIBONO EZOKULAHLEKISA,OKHOKHO BETHU SINGABANTU ABAMNYAMA BABEHLABA BEHLABELA ABANGASEKHO.THINA SIZOLAHLA AMASIKO ETHU NGABANYE BEZIZWE.

   YEBO KUMELE SIKHULEKE KUMDALI,KODWA SINGALAHLI ABANGASEKHO..UNGAMBIZA KANJANI UBABA WAKHO NOMA UMAMA NGEDIMONI EKUBENI UHLALA ENDLINI AYAKHILE WAKUKHULISA????ABANYE ABANTU BASHO NJALO,BESHO NOKUSHO UKUTHI ABAKHULUMI NANGABO..

   YENZA OKUFANELE ..

   Posted on May 19, 2017 at 7:36 am #
 10. From Thobile:

  Kusho ukuthi ukuhanjwa inyoka eluhlaza emzimbeni isize yaqhamuka kabili. Emvakwalokho ngaphupha izinkukhu eziningi ezimhlophe zingena endlini uma ngithi ngiyazixosha azifuni ukuphuma ngagcina ngihleli nazo.

  Posted on November 12, 2013 at 6:56 am #
 11. From Ntobela:

  Ngiyabonga bhuthi Sbu, umphendulekahle uMbali. Izinkinga ezinye azilungiswa ngomlomo kumele wenze okuthile uthathe izinyathelo ezincane ukuthokozisa idlozi lakho. Isiphandla siwubufakazi bomusebenzi as wel. http://emakhosini.wozaonline.co.za

  Posted on January 15, 2014 at 4:15 pm #
 12. From Noma:

  Ngaphupha sisendlini nosisi wami uyaphila,phezu kodonga kukhona inyoka eluhlaza izisongile ebese usisi wami uyayisusa ngothi,bese iwela kimi ingibhubuze isisu…kudlule lapho ngaphupha sinaye lo sisi wam futhi siphethe izingane zamantombazane ezifana nse sizigqokise ngokufana..ngicela ningisize ngalamaphupho

  Posted on February 3, 2014 at 1:33 pm #
 13. From mpilo:

  Ngicela ukwazi kuchazani ukuphupha udadewenu omdala osewdlula emhlabeni egula?

  Posted on February 5, 2014 at 3:46 am #
  • From john:

   MPILO,KUHLUKENE KUNGENZEKA UDADEWENU UDINGA UKUGEZWA INTO EYENZIWA ETHUNENI LAKHE.NOMA KUNE ZINTO OKUMELE ZILUNGISWE NGAYE UKUZE APHUMULE.

   Posted on May 19, 2017 at 9:15 am #
 14. From Luqa:

  Weh dadewethu mbali,,uyabona makukuthi idlozi likukhethile bese wena wenza amagobongo angacacile or uthi uyalivala usuke uzisusela umlilo ozokushisa kabhlungu,angiqondile ukuksabisa kodwa nje ngithi angikuxwayise,uyabona mungavumi uzolandelwa isnyama esesabekayo,,komele ushweleze bese uyalivuma,kodwa sengathi ungaqala ubenesiqiniseko ukuthi ngempela uyadingeka yin ukuthi uthwase..

  Posted on February 17, 2014 at 11:53 am #
 15. From Sifiso Ngcobo:

  Ngibingelele,

  Ngenza u cwaningo ngomlando nabantu bakithi kwaNgcobo, ulwazi noma engikutholayo kungikhomba eNanda emaQadini. Ngingathokoza ukuthola eminye imi niningwano ngaBantu bakwaNgcobo (AmaQadi)baseNanda. Ngikhonjwe emathuneni asoHlange lapho kulele khona izihlobo (Sandile Ngcobo no Busi Ngcobo)

  ozithobayo

  Posted on May 20, 2014 at 11:01 am #
 16. From Ayanda Ngcobo:

  Hi Sfiso

  Ngiyayithokozela i-comment yakho. Bakukhombe endaweni ekwiyona impela. Uma ungalalela ingoxoxo ekuyona le-website phakathi kwami no mkhulu wami ubaba Ngcobo ungathola olunye ulwazi. eNanda Seminary khona nokunye okubhaliwe okungaba usizo, ungangithinta ku 510-1011 bese ucela uAyanda Ngcobo.

  Posted on May 22, 2014 at 2:43 pm #
 17. From hlengiwe shangase:

  Ngcela ukwazi uma umuntu ombethe wenziwa kanjani umsebenzi wakh.umsebenzi igama lawo ubizwa ngokuthini.

  Posted on May 24, 2014 at 4:37 am #
 18. From Zodwa:

  Sanibonani. Ngisacela ningiphe inamba kababa uNtobela waseLovu ingiyitholi epagen lakhe. Ngiyabonga

  Posted on June 21, 2014 at 3:16 pm #
 19. From Lungisani Brian Mqadi:

  Cela ukubuza nginenkinga ngiyagula ngiyawa okuyinto engangijwayele. Kwenzeka nje uma ngithola into ezongiyisa phambili ngekusasa lami, njenganokuthi mengithi ngiyofunda ngihlushwa ilokuwa noma ngizama umsebenzi angiwutholi, mengithola ngihlushwa ilokuwa. Manje uma ngiya eZANGOMENI nakuBATHANDAZI bathi ABANTU BASEKHAYA ABANGASEKHO banexabano ngale ngami bayangibanga abakomalume nabasekhaya, njengoba mina ngikhulele komalume. Manj ilungiswa kanjani into mayikanjena. Ngicela ningiphe imibono. Ngiyabonga

  Posted on June 23, 2014 at 8:56 pm #
  • From nathi:

   thenga izimbuzi ezithantu uqale uzilobole komalume wakho bese ucela bakukhiphe esibongweni ngembuzi ufike kimi ucele bakwamukele ngembuzi enye bese bakubika emsamu bakunike isibongo sakimi

   Posted on September 17, 2014 at 1:16 pm #
   • From Tryphina:

    From Tryphina
    Nami nginenkinga yesibongo ,ngibiza isibongo sakabomama kodwa ngake ngawenza umsebenzi 3 years back wezimbuzi ngaze ngafa nesiphandla .kodwa nanamuhla ngathi angizange ngenze lutho .kusukela lapho ngahlupheka kuze kube nanamuhla.izinto azilungi neze imali ihisitha name,abobaba bayangibalekela kuba hinto yekhashana kuphele ngathi azange kubekhona.umzi angiwutholi ngihamba ngiqasha nabantwana abhisihlanu kodwa ngiyasebenza ngiyahola imalienhle kodwa angiboni nokuthi iphelellaphi ngibulawa homashonisa .ingane zami zihlubule ababili baqede ngisho isikole baya ema college bahleli nemfundo yabo ekhaya ama cv afakwa njalo kodwa akunampendulo,angazi ukuba ngenzenjani manje.inkinga yami ngiphupha njalo izinyoka amanzi umfula ngesinye isikhathi ngiphupha ngijahwa abobaba ababili ngibalekele komunye umuzi ,mangifika ngithole kunomam ohlezi endlini angibingelele maqede athi kudala bengilindele ,athi ugogo ushilo wathi uzohamba amalanga amabili uzofika ilanga selishona ngithi kuye mina angizanga lapha kulomuzi ,bengibuya emsebenzini ngalahleka namnje ngifuna indlela yokuya ekhaya ,athi kimi hayi mtanami awulahlekanga ufike endaweni efanele kudala sikulindele lana kulendawo hilapho ozoshya zonke izinsizi zakho ukuhlupheka kuzosala lapha mtanami ngithi kuye wena uwzini ngokuhlupheka kwami athi thina sikwazi ungakazalwa uzalwa sinawe ukhula sinawe nalezinsizi onazo siyazazi hayi ngoba singakuthandi singaboni ukuhlupheka kwakho kodwa wena yenza into efanele .ngithi kuye abantwana bami basele bodwa ekhaya .ngisa khuluma kanjalo naba abantwana balele lapha eduzekwami,athi lomama phumula nawe ngiyakholwa ukhathele izinsuku ezimbili uhamba ufanele ukthi udiniwe,bese athi kimi ogogo uzawufika kungekudala kuzomele maye fika uvuke .ngesikhathi ngithi ngiyalal ngizwe kuvuleka umnyango ngenhliziyo ngithi huye logogo wakhona ngithi mhlambe uzongivusa kanti angibuzanga elangeni ngizwe nje kunyambuzela into ingigodolisa igibela phezulu kwami futhi bengilele ngohlangothi .ngisabe nokunyakaza ngiyizwe ukuthi le inyoka enkulu ngempela ngithiqale ngithandaze ngenhliziyo ilikoiyagibela ishona ngasekhanda ngithi ngifihla ikhanda ngihluleke besi ingiluma ngemuva kwekhanda kubengathi ifaka amazinyo ayo lapho ngathi iyangigubha ekhanda ubuhlungu ngathandaza ngathi nkosi nguwena owaziyo ukuthi kwenzakalani kimi ngalomzuzu mina angazi lutho kodwa ngilamlele nkosi .ngithe ukuqeda lowomthandazo ngaphaphama njengomuntu ngathi ngiya buyiselwa umuya emzimbeni wami ngithi mangi xuma ngezwa ngathi kukhona into eqeda kuxuma nayo .ngavuka ngathandaza .uma ngithandaza ngezwa ukuthi ikhona lento engilumili lana ngase phezu kwekhanda kwakubuhlungu nga thtatha iqibi lasesontweni ngalithela ekhanda ngaqala ngathandaza ,ngabuyela ngayolala ubuhlungu bubhokile ngaze ngaphathwa hubuthong ngathi ngilele ngabona isithunzi somuntu ame phezulu angibhekile mangithi ngiyabhekisisa hisithunzi umntu angimboni .uma ngivuka ekeseni ngithola ukuthi lento isebuhlungu ,ngafika emsebenzini ngathi kulobaba engisebenza naye mangibheke ukuthi nginani wathu kugubhekile lana engithi nilunywe khona into yakhona ngathi amazinyo lawa angilumile .ngamcazela ukuthi kwenzakaleni ebusuku,wathi lapho engilunywe khona hindawo yokufaka inyongo yezangoma,inkinga yami hukuthi leyo ndawo engahambe 2 days kuyo angiyibonanga kahle angiyazi .angazanga nokuthi melel ngiyenzeni ngibuze bani .anje ngicabanga ukuzinikela edlozini ngihluphekile kwanele impilo engiyiphilayo ibuhlungu .ngoba ngisemcane ngiyabukeka .kodwa ngifana nomuntu ongaphili impilo ephilwa hintanga zami,intanga zami zishadile,banezimoto,banemizi,baphila kahle nabayeni babo nezingane zabo kodwa mina lutho,nokuzinikela angazi ukuthi uzinikela kanjani wenzani .angazi ngoba futhi ngihingane yombango ubaba akahlawulanga,akangikhulisanga,sezewashona angangenzelanga lutho.uma ngivuma ngizovuma kwesiphi isibongo ,umangiphahla ngophahla kwesiphi isibongo,okwami kunzima kulukhuni ngicela ningisize ngoba im about ukuvuma kodwa kanjani ngikulesimo esinje.ngiyazi abavela kakhulu abakhabo baba ngoba ubaba bekuhisangoma wangaqeda bamvala ebungomeni ugobela wakhe .wabuya ehumphuphane nje.wayengitshela ethi izinyoka hezakubo kwa KHUMALO.ukuqina ukuphupha ngaphupha umfula omkhulu ngithi ngiyawela ngisabe ukuwela ngithi umangingawela abakithi bazongithatha ngoba ngiyazi bangifuna imanzini ngathi ngisaxakekile ngabona lawo manzi encolile kuneja idlula nomfula ngasala ngimangele ngoba leyonja beyiswima ngaphaphama angazi lisho ukuthini nalo lephupho.
    ngiyaxolisa ukubhala iemail engaka .hukuxakeka nokufuna ulwazi.

    himina odidekileyo
    Tryphina

    Posted on October 21, 2014 at 2:22 pm #
    • From Tryphina:

     NGICELA UKUBUZA UKUTHI AMUKHO NOMUNTU ONGANGICEBISA NGALENKINGA YAMI NNA? NGITHUMELE LE EMAIL NGOBA NGIFUNA IZINCEBISO ZABANTU UKUTHI LOLUDABA LWAMI NGINGALUPHUMA KANJANI KODWA ANGITHOLI ANY REPLY .PLEASE ONOLWAZI NGALENKINGA YAMI MAKANGICEBISE UKUTHI NGENZENJANI NGOBA NGIDIDEKILE NGIDINGA USIZO .

     Posted on April 1, 2015 at 3:20 pm #
    • From john:

     TRYPHINA,WENA AWFUNI UKULALELA UYAKHONJISWA INDLELA KODWA AWFUNI UKUYSEBENZISA.NGEKE UPHUMELELE UMA UPHIKISA ABADALA ABANGASEKHO,UZOHLUPHEKA UMA UNGANAKILE UPHINDE ULETHELE IZINGANE ZAKHO AMASHWA NGALOKHO.

     KUMELE UCELE KUBO BAKUKHOMBISE INDLELA EYAPHAMBILI,BESE UXOLISA USHO UKUTHI AWAZI KUMELE WENZENJANI,UCELA BAHAMBE PHAMBIKWAKHO BAKHOMBE INDLELA.QINISA EKUTHANDAZENI NGOBA UNASO NESITHUNYWA.JULA UTHANDAZE.THOLA OZOKPHAKAMISELA OWAKINI ONGASEKHO,UKUZE UKHULUME NAYE UBUZE YONKE IMIBUZO.QAPHELE ABATHANDAZI NEZINYANGA ZAMANGA..

     Posted on May 18, 2017 at 12:50 pm #
  • From BAPHEBONKE:

   FROM BAPHEBONKE -CELA UMALUME WAKHO BAKUBIKE KOMALUME NGEMBUZI UMA BENGAKWENZELANGA ABALAPHO UZALWA KHONA KINI

   Posted on July 31, 2018 at 10:11 am #
 20. From nobuhle:

  Ngisacela ukubuza,ngiqeda ukuphupha manje. Ngiqale ngaphupha ngicula iculo lezangoma elithi ngikhanyisele thonha lami,ngilicula nje ngihamb endleleni ngizohlangana nogog engingamaz wangincoma ngokucula kwam leliculo. Ngibe sengphuph ngihlel namakhehl engingawaz amabil kunokhamba phakath kwethu. Athi angithel amanz kulona kwanengwebu ase athi angiyophalaza. Ngaphaphama. Ngisacela onolwazi angichazele ngalo ngyabonga

  Posted on June 29, 2014 at 12:59 am #
  • From john:

   NOBUHLE,KONKE UNIKIWE LOLOKHAMBA IGOBONGO UKUMELE ULIDLE.KUMELE UBE ISANGOMA,ABAKINI BANAWE.

   Posted on May 18, 2017 at 1:00 pm #
 21. From Menzi:

  Cbonge bese cyabingelela manje ngsanda kphupha engathi kzoba nento esamsebenzi ekhaya ngbone undodakazi wami ona 10 years esekhala ethi usetinyelwe imivi ngathi iphi wathi la endlini ngaphakathi ngthe mangena ngayibona iqandu zakhile ngaphakathi endlini nami zathi ukungtinyela kancane ngavela ngadonsa I DOOM ngayfutha zafa kodwa kanzima la e ndlini bekune sizulu esgaywe esphuphuza igwebu elvele lehla mangbulala lezinyosi kodwa labuya laqala phansi masezifile ngvela incazelo

  Posted on July 7, 2014 at 11:32 pm #
 22. From Sibusiso:

  We sis Nobuhle ngithi angikukhanyisele ngalolubisi oluncinyana kwelami igula iphupho lakho linezinkomba zokuthi kungse kwenzeke kuthi unobizo lwedlozi but ngingakuthokozela kuthi uqale uxhumane nomelaphi wendabuko uyoshaya umhlahlo and kumele uqale ushise impepho anduba uyelapho ucele kuthi akhanyiseleke lowomuntu ozoya kuye yilapho oyothola khona kuthi hlobo luni lwemimoya ekuwe ngoba yehlukana izigama sis ungadlali abantu abazokufaka intwaso kanti ayidingeki kudingeke wenze ukhamba lokuhlambulula imimoya nje qha kuze zonke zinto zakho zikhanye

  Posted on July 18, 2014 at 8:58 pm #
 23. From sbongile:

  ukuphupha ulotsholwa,umama wakho ongasekho ebamba inxoxo

  Posted on July 19, 2014 at 3:15 am #
  • From nontokozo:

   ibhadi nje lelo sisi it either ngeke ulotsholwe noma umama wakho akamuthandi lomuntu othandana naye.

   Posted on August 12, 2014 at 12:17 pm #
 24. From phumzile:

  Ngiyabonga ngakepage ngithole okuningi kulo

  Posted on August 2, 2014 at 5:06 am #
 25. From nontokozo:

  ukuphupha inyoka egreen enamehlo ayellow ikujaha??? nama lizards agcwele umziba wqmi?

  Posted on August 12, 2014 at 12:19 pm #
  • From nathi:

   izitha lezo

   Posted on September 17, 2014 at 1:23 pm #
 26. From Winnie:

  ngicela ukubuza uma uhlale uphupha ukhuza umuntu wakini ophuzayo uthi akayeke utshwala kusho ukuthini.

  Posted on August 13, 2014 at 10:41 am #
 27. From candice:

  from Candice
  Ngcela ningchazele leliphupho lami ngapgupha kwehla uR2 from esbhakabhakeni wehla uqonde kunimaa ngawucosha ngaphaphama,elinye ngaphupha ngibhukuda ku swimming pool enamanzi amahle aclean eyangokuya ngokugcwala amanzi kuswimming pool.

  Posted on August 15, 2014 at 9:36 am #
  • From john:

   CANDICE,KUMELE UYONIKELA OLWANDLE BESE UTHANDAZA UJULE.UCELE UKUKHANYISELWA KOKWENZAYO.

   Posted on May 18, 2017 at 1:04 pm #
 28. From nqobile:

  Ngicela usizo ,ubuso bami kuyancinza,angizwani nokuhlala nabantu,umoya wami uvele ube phansi ngingakuthandi ukukhuluma, umqondo wam ucindezelekile,noma ngilele ngiyacindezeleka ngicela usizo ngenze njani

  Posted on August 15, 2014 at 7:38 pm #
  • From john:

   NQOBILE,KUMELE UTHANDAZE UWEDWA UJULILE.UNABADALA ABADINGA WENA UBASIZE NGEZIMFUNO ZABO.UNGABI LAPHO KUNOMSINDO KHONA,KODWA UBE SEKUTHULENI,NO NOISE OF CAR,PEOPLE,RADIOS KODWA KUBE UMSIDO WOLWANDLE KANYE NEMVELO..

   Posted on May 18, 2017 at 1:09 pm #
 29. From gugu:

  Hi, ngicela ukubuza isiphandla sikhishwa emva kwesikhathi esingakanani,bese senziwani?

  Posted on August 16, 2014 at 7:02 am #
 30. From gugu:

  Ngicela ukubuza isiphandla sikhishwa emva kwesikhathi esingakanani,bese senziwani?

  Posted on August 16, 2014 at 10:10 am #
 31. From sphi:

  Cela ukubuza idlozi liyakwazi kukuvala ezintweni eziningi njengomsebenzi, umunt wesilisa neMali, sengalivuma idlozi kodwa umsebenzi stil angutholi,fanele ngenzenjan kuze ngithole umsebenzi ngizoqhubeka nokufunwa omkhulu(idlozi)

  Posted on August 20, 2014 at 7:32 pm #
  • From john:

   SPHI,KUMELE KONKE UKUCELE KUBONA.UNESIQINISEKO SOKUTHI OWAKUSIZA WENZA NGENDLELA OKUYIYONA?

   BAKHONA ABANTU ABABI ABAKWAZI UKUKUTHATHELA IDLOZI LAKHO BESE USALA NEZINKINGA EMPILWENI YAKHO.YINGAKHO KUBALULEKILE UKUCELA KUBONA BAKHANYISE INDLELA EYAPHAMBILI.

   LOKHO KUSHO UKUTHI AKWENZEKANGA NGENDLELA NOMA KWAPHAMBANA.LALELA AMAPHUPHO AKHO AYAKHULUMA NAWE,BESE WENZA NJENGOBA BESHO.

   Posted on May 18, 2017 at 1:14 pm #
 32. From lindiwe:

  Nicela ukubuza uma uphupha ufake isiphandla wenzenjani

  Posted on August 21, 2014 at 7:31 am #
 33. From khanyisile:

  Ngiphupha ubaba wami onga sekho kodwa esebhokisini futhi, kodwa namhlanje amabhokisi abemane kumele siwayise kwenye indawo. Khona lapho kunenyama ephekiwe

  Posted on August 23, 2014 at 3:35 am #
 34. From nobuhle:

  Ngicela ukubuza ukt uma uphupha ujahwa ingulube yehlathi kusho ukuthini sengiliphuphe kabili leliphupho

  Posted on August 24, 2014 at 4:14 am #
 35. From Zenzele Yamela:

  Ngicela kubuza yazi ngiphupha ngathi ngihleli phadle ngasesangweni kuqhamuka abashana bami bekhala nodadewtehu if ngibuza abasho lutho bathi buka nje ngithe ngiyalunguza ngabona imonto esangweni ngavele ngaphaphama lingiphatha kabi

  Posted on August 25, 2014 at 5:16 am #
 36. From wayne:

  Ukuthula makube kini

  Ngisacela ukubuza webathandwa, kusho ukuthini ukuba nelawuz usukelwa wulwandle, uma uthi uyalibaleka kuyakuzungeza lukuvalele?

  Posted on August 27, 2014 at 9:14 pm #
 37. From lindiwe:

  Ngicela ukubuza uma uphephe sengathi kukhona into ekucindezelayo , uma sengiphenduka ngibona isihlahla esiluhlaza nezindandatho ezimbili zegolide

  Posted on August 28, 2014 at 9:42 am #
  • From nomathemba mkhwanazi:

   ngcela ukubuza ukuthi ngabe kuchazani ukuphupha usolwandle phakathi ukhuleka khona

   Posted on November 18, 2016 at 7:32 am #
 38. From muzzy:

  Ngicela ukubuza yin engingayenzela idlozi ngafundela umsebenzi lutho kodwa ukuwuthola sengigezwe abantu abaningi lutho umehluko

  Posted on September 7, 2014 at 8:48 am #
  • From TEE KAYY:

   @Muzzy .ithink kufanele ubheke ukuth awunaso yini isilwane . uma unaso fanele uhambe uyolahla isilwane. make sure ukuth uma usilahla usebenzisa inkukhu emhlophe hhay emnyama. then asebenzisa amakhandlela nezinayiti, uma usulahla , then akugeze emfuleni ngeziwasho , ezihambisana nenyama emnyama(usu). cos uma usebenzisa inkukhu emnyama , sisazobuya leso silwane uma siqeda ukuncela igazi kuleya nkukhu emnyama., futh fanele ucele edlozini lakini uma unabantu abadala ukuth uyogeza, kanjalo nomsebenzi fanele uwucele uma ungumuntu onabantu abadala

   Posted on May 20, 2015 at 8:13 am #
 39. From muzzy:

  Ligezwa kanjani idlozi n ubona kanjani seligezekile n livikelwa kanjan ukuthi lingoniwa

  Posted on September 7, 2014 at 8:52 am #
 40. From lungile:

  Ngyanibingelela
  Ngisacela incazelo:ngiphuphe ngithenge imoto intsha kepha ingihlupha uma ngiyoyilungisa kuthiwa imoto ayinalutho.kube sekufika umama wami ongasekho sihleli sixoxa ethi kwamele ngenze umsebenzi wokubonga lemoto izoyeka ukuhlupha.kusenjalo udadewabo kamama yena usaphila athi kudingeka ngenze notshwala nomama athi angenze ngoba kushiwo.ngikhathazekile ngicela usizo.ngiyabonga

  Posted on September 7, 2014 at 8:35 pm #
 41. From Sfiso xaba:

  Uma kuthiwa unendiki, ulilapha kanjani?

  Posted on September 15, 2014 at 8:58 am #
 42. From zuma:

  ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha usehlathini elino mgqwaqo phakathi,masekuqhamuka inyoka inkulu izonqamula emgwaqweni,masekuqhamuka ibusi ligibeli phezu kwenyoka,ilwene busi kodwa igcine isifile,masengiyaqhubeka nokuhamba ehlathini,ngihlangane no driver we busi eseyigaxe emuqaleni

  Posted on November 27, 2014 at 11:16 am #
 43. From Sipho:

  Ngicela ukubuza,uma kuwukuthi uhholile noma uthole imadlana uphuphe uvimjwa abantu or otsotsi bafune ukubamba inkunzi uthi uyabaleka bakuvimbele bese uyaphaphama bengakwenzanga lutho,kusho ukuthini?

  Posted on March 3, 2015 at 8:16 am #
  • From Thokozani:

   Lokho kusho ukuth khona kwabadala onomona, kunesiphiwo ophiwe sona kodwa sivalwa yilowo kwabadala onomona. fanele uyobheka kubantu ababonayo

   Posted on May 20, 2015 at 8:03 am #
 44. From Wandile:

  Sawubona, ngicela ungichazele kabanzi ukuthi kuchaza ukuthini umangiphupha ngindiza. Sekunezi nyanga impela kwenzeka lokhu. Chishe njalo ngosuku ngiphupha ngindizela phezulu impela. Kulokho ngiphuphe ngiphethe umese okade ngigwaza ngawo…akucacanga kahle ukuthi obani laba kade ngibagovula. Gwiqiqi ngizibona ngivuma kubaba (osengasekho) nomama ngithi “kulungi abangihambise ngiyothwasa” kodwa ngivuke ngikhala mi izinyembezi. Cela ungikhanyisela kulolu daba.

  Posted on May 5, 2015 at 12:02 am #
  • From hlehle:

   muntu wenkosi thandaza i satanisim leyo

   Posted on January 28, 2016 at 1:16 pm #
 45. From T Omkhulu:

  ngicela ukubuza ukuth kusho ukuthini, ukuphupha something then someday yenzeke leyonto kodwa kube sengathi yake yenzeka before.

  Posted on May 20, 2015 at 8:00 am #
 46. From Makhosazana:

  Sanibona,umndeni wakubo baba wangiphika umama ekhulelwe wahlukumezeka waze wacishe wachithekelwa yisisu konke loku ngikwazi manje,ngikhule ngicabanga ukuthi akangithandi umama kanti ubenziwa yisimo. Umhloli wangitshela ukuthi kufanele umama enze umsebenzi wokubongakodwa usesisindisiwe ngeke avume.nobaba kufanele enze umsebenzi wokungibika kodwa asizwani mina naye, ngingenzenjani ngiqinene inhliziyo kulimaza uswane lwami

  Posted on June 15, 2015 at 11:32 am #
 47. From Jabu:

  Ngiyabingelela.

  Ngicela ukubuza ukuthi ngabe leliphupho licacile yini.

  Ngiphupha uGogo U Maka Mah ongasekho, engathi ngimenzela itiye ngiphinde ngimuphakele nephalishi.

  Kungabe kukhona yini ekumele ngikwenze ko Malume okusatiye, okwesibili ngiyadinga yini ukuqala ngiyohlola noma ngivele ngiye ekhaboMah ngiyolenza.

  Ngiyabonga nisazophendula.

  Posted on July 14, 2015 at 10:45 am #
  • From Makhosazana:

   Ngicabanga ukuthi kufanele uhlole kuqala uzokwazi ukuthi ube nakokonke okudingekayo mawenza lelitiye. kanti futhi uma uyokhuluma namadlozi kufanele usho ukuthi itiye elani ukuze konke kuhambe ngohlelo kungabi nala ekushoda khona

   Posted on July 15, 2015 at 12:22 pm #
 48. From moratua:

  ngicela ukubuza ngihlala ngiphupha ngiboshiwe kodwa angilazi icala lami ukuthi ngenzeni libuya mihla namalanga manje liyangidida ngicela ningisize

  Posted on July 21, 2015 at 2:04 pm #
 49. From mandy:

  sanibonani

  kukhona into engingayi tholi kahle eyenzakala kimi,abanye abantu banokuthi kimi ngine dlozi which i dont believe,coz izinto eziningi ezenzakalayo kimi zacala kudala,njengoku phathwa amathambo,nokungathandi ukuba nabantu abantini ngivele ngigule manje ngayobona umuntu wathi kimi amadlodli wami alele ngoba ekhaya bakhohliwe ngabo yingakho nami ngihlale ngiphethwe amathambo ne khanda,manje mina ingiboni umehluko coz i have been like thise all my life,angazi ngenzeni

  Posted on August 4, 2015 at 1:18 pm #
  • From john:

   MANDY,BAYAHLUPHA ABANTU BAKITHI NGOKULAHLA AMASIKO.ABAKINI ABANGASEKHO BADINGA WENA UKHUMBUZE ABAKHONA UKUBA NABO BAKHONA.UNALO INDLOZI LIFUNA UKUSEBENZA NGAWE NOKUTHI LIBONAKALE NGAWE UKUBA LIKHONA .

   YENZA OKUFANELE NGESIKHATHI ESIFANELE.

   Posted on May 18, 2017 at 1:22 pm #
 50. From gqibelo:

  ngiphuphe ubuti wami epheka inyama but ayihlanganise ne bedrood ebhodweni elilodwa

  Posted on September 1, 2015 at 7:03 am #
 51. From gqibelo:

  ngiphuphe ubuti wami apheke inyama but ayihlanganise ne bedrood ebhodweni elilodwa

  Posted on September 1, 2015 at 7:04 am #
 52. From ntombi Kubeka:

  ngicela ungichazele leliphupho ngiphupha umama ongasekho sihamba endleleni sicula sithi uJehova ungumalusi wami uyangihola ezindleleni zokulunga.sisahamba endleleni ngibone izihlala ezimfushane kungcwele izindleke zezinyoni manje ngicela ichazelo ukuthi kusho ukuthini.

  yimina uNtombi Kubeka

  Posted on September 1, 2015 at 11:42 am #
 53. From zodwa:

  ngihlale ngiphupha umama enginika amakinati achazani

  Posted on October 5, 2015 at 2:17 pm #
 54. From Buyisile Kubeka:

  Ngicela owaziyo angisize angiphe impendulo, ngihlala ngiphupha amasimba ngiwabamba ngezandla, nendawo engisuke ngikuyo imnyama – kanti futhi kwezothando akuhambi kahle – mangibuza ebantwini abanye bathi nginedlozi ngoba ngihlala ngithulile and anginamngani , lokhu sekuqhubeke isikhathi eside (it’s been 12 years but still I don’t get help) ngihambe izinyanga , amasonto , ngapahanhla ngakwenza konke ekuthiwe angikwenze kodwa lutho angisizakali

  Posted on October 14, 2015 at 2:00 pm #
  • From john:

   BUYISILE,OKOKUQALA KUMELE USUSE ITHUNZI ELIBI KUWENA,KUFAKIWE LOKHU KWAMASIMBA KUWENA UKUBA UNGALUNGELWA ILUTHO.

   WONKE UMUNTU UNALO IDLOZI,KODWA BESE KUHLUKANA UKUBA LIFUNA USEBENZE NOMA ULILUNGISELE IZINTO KUPHELA.NGEKE KUCACE KUWENA UKUTHI LIFUNANI UMA USANGCOLILE..QAPHELA IZINYANGA NABATHANDAZI BAMANGA..GEZWA KUQALA BESE WENZA ILADI LOKUKHANYISA.BAZOBE SEBECHAZA ABAKINI UKUBA BAFUNANI NGAWE..

   Posted on May 18, 2017 at 1:33 pm #
 55. From Mamntungwa:

  Sanibona ,ngicela ukubuza kuchaza ukuthini uma uphupha umuntu wakini ongasekho egeza endishini engagqokile .unezinyanga enintathu eshonile .

  Posted on November 13, 2015 at 6:31 am #
  • From john:

   MAMTUNGWA,AMANYE AMAPHUPHO AYAZISHO WONA NJENGALOLELI.KUSHO UKUTHI ONGASEKHO UDINGA UKUGEZWA MASINYANE BESE EKWAZI UKULETHA IZINHLANHLA.

   Posted on May 18, 2017 at 1:38 pm #
   • From Mamntuwa:

    NGIYABOBA KAKHULU

    Posted on April 26, 2018 at 5:54 am #
 56. From Thulani Kubeka:

  Ngiyabingelela, ngicela usizo ngokuhlaziya leliphupho eselingifikele kathathu. Okokuqala ngiphupha kubhalwa izivivinyo egumbini lesikolo eceleni kwami kuhleli umngani wami osewandlula emhlabeni. Sidamane sibonisana izimpendulo naye. Okwesibili ngiphinda ngiphupha nginaye lomngane wami futhi sibhala izivivinyo. Wabe esekhlwebula incwadi engibhalela kuyona. Ngokuthukuthela ngamubiza ngenhlamba ebuhlungu. Okwesithathu ngiphinda ngiphupha ngikakwe abangani bami ababili esebandlula sibhala izivivinyo. Oyedwa walabangani uvela kuwomathathu lamaphupho. Ngicela incazelo ukuthi ngabe asho ukuthini lamaphupho?

  Posted on December 30, 2015 at 12:40 pm #
  • From john:

   SAWBONA THULANI
   IGUMBI LESIKOLE LIYISONTO EMAPHUSHENI AMANINGI,ABANGANI BAKHO ABANGASEKHO EMHLABENI BADINGA UBAKHULEKELE ESONTWENI.KODWA KUMELE UTHOLE ISONTO (IBANDLA LEQINISO).UKUBONISANA NAYE KUNINGI EBENIKWENZA ESAPHILA OKUMELE UKULUNGISE WENA.UMA UGAKWENZI LOKHU BAZOKULANDA.

   UNGAVUMI NEZE UKUHAMBA NABO EPHUSHENI.

   Posted on May 18, 2017 at 11:23 am #
 57. From NaZulu:

  ngicela ukubuza ukuthi lisho ukuthini leliphupho. Nginephupho eliziphindayo, umawami ongasekho emhlabeni ethi uyagodola. selibuye kaningana leliphupho. Ngiphinde ngiphuphe yena nodadewethu bembethe izingubo emzimhlophe emathuneni, ingathi ngiyathakazelela lapho futhi kukhona nezingane zikadadewethu lona ombhethe izimpahla ezimhlophe noma. Kuthi kusenjalo uma asuke ayodlala nazo lezingane bese engibiza ngathi uyangihlebela. Njalo uma engihlebela ngibese ngiyavuka. Nalo leliphupho selibuye izikhathi eziningi. Ngicela ningisize ukuthi lisho ukuthini

  Posted on January 21, 2016 at 8:21 am #
 58. From hlehle:

  ngiphupha ngiphalaza ukudla engikudlile sekuzinsuku ezine ngiphupha into efanayo

  Posted on January 28, 2016 at 1:09 pm #
 59. From Thuli:

  Sanibonani ngingu mama wezingane ezintathu onganakuthula emoyeni ngibhala nje lana ngidinga usizo mhlawummbe ningangicebisa ukuthi ngenze njani kulenkinga. Sibane kumama mina ngingowesithathu singangantomabazane samabili nabafana ababili. Inkinga shuthi yaqala ngokugula kukababa ngoba wagula umama eyithwele mini.

  Sibane kanjalo usisi omdala umama weza naye mayezogana ubaba wami nalo engimlamayo kwathi makugula ubaba umama wabuya nesiu ngaphandl. manje into ila yonke into mabafuna ukuyenza laba bakithi babuza kimi ngisho nalaba abadala. manje ngine phupho lana nguphuma engathikunomfana omdala ofikayoezocela izibusiso kumama.

  engathi ubhuti wethu omdala esingamazi kusasenjalo ngibona siyothenga ukudla okuningi mina nabanye abomama sisithenga kungathi kunesitolo senyama enimgi kodwa ivuthiwe. kungathi kuqhamuka omunye umama ongumtana kababo mkhulu angiphe umhlubulo wengulube ephekiwe nekhanda lakhona.

  ngisaphuma lapho angibizele ee\celeni athi ngibhale amanamba ami hansi kodwa yena ngathi uye wangipha nemali engamaphepha kona lapho. ngithi ngisaphuma ngihlangane no gogo ozala umama ngijabulele nje ukuthi nguye ngibona enjalo angange kidwa angisakhumbuli uphelelephi

  Posted on February 9, 2016 at 12:46 pm #
  • From john:

   THULI,NGUWENA ONGAKWAZI UKUSIZA IZINGANE ZIKAMAMAWAKHO ONGENZANGA KAHLE.NINONKE NIHLANGENE NGOMAMA,LOKHO KUSHO UKUTHI OKUNINGI KUMELE NIKWENZA KOMALUME.NGEKE NIKWAZI UKWENZA IZINTO NGESIBONGO ESISODWA NGENXA KAMAMA ONGABANGA NEQINISO.KOMALUME KUPHELA LAPHO NIZOKWAZI KHONA UKULUNGISA LOKHU..

   Posted on May 18, 2017 at 1:55 pm #
 60. From Toto:

  Sanibona, ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma amakhandlela amabili ewa kanye kanye , emuva kwesikhathi esingenza i-hour usanda kuthandaza ?

  Posted on April 15, 2016 at 1:18 pm #
 61. From cebile:

  Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha abantu abangasekho especially abazali bakho begula kodwa ubalandile uyobanika usizo noma ubasa emzini omusha obakhele wona

  Posted on June 22, 2016 at 7:10 am #
 62. From Gabisile:

  Ngiphuphe uSisi wami omdala osewashona, ezilahlela ngaphambi kwe bhasi azama ukuzibulala, ngempela lamshayisa ibhasi kodwa azange afe kodwa ubukeke e paralysed. ingabe kusho ukuthini lokhu.

  Posted on June 24, 2016 at 7:21 am #
 63. From zah:

  Uma uphupha muntu wakini isewashona,kuthiwa ushonile nimgcwaba fut kodwa nigcine nisemgcwabeni,ubone inyoka enyama enkulu emsamo.

  Posted on July 14, 2016 at 5:51 am #
 64. From Deli:

  Aw cha akukho enginngakwenzanga selokhu ngavuma umsebenzi wedlozi ngithe ngingaqeda ukuthenga yonke impahla nezambatho ngaphelelwa umsebenzi sekuya kunyaka wesithathu ngizama ukuthola umsebenzi bakithi. Either ngi ova qualified or ngeke bangi afode or ngeke nganikwa umsebenzi ongangifanele. Kanti mele ngenzenjani kubambephi. Koze kube nini izingane zami ziphilenhluphekweni. Sizan mina

  Posted on September 2, 2016 at 11:46 am #
 65. From Msa:

  ngiyabingela
  mina ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha kuthiwa kufanele uyolashwa emanzini kodwa kufanele uziyele wena bangaze bangilande bona ngoba mabengilanda bona ingqondo yami iyongilahlekela ukuphambana komqondo, and izangoma ezobhula zobhula amanga, uziyela kanjani emfuleni uma ufika khona wenzenjani.

  Posted on September 16, 2016 at 10:58 am #
  • From john:

   SAWBONA MSA

   KUKANINGI UKUYA EMFULENI,UKUZIYELA WENA AKULULA.KUFANELE UHANJISWE UMUNTU ONOLWAZI OLUPHELELE NGALOMSEBENZI,KUFANELE UCELE ABAKINI ABANGASEKHO UKUBA BAKUKHOMBISE UMUNTU OZOKUSIZA.

   UQAPHELE ABANOMONA,ABATHATHA AMANDLA ABANYE ABANTU BETHI BAYABASIZA.KUMELE UCELE BAKUHOLE YONKE INDLELA ABADALA BAKINI ABANGASEKHO KULOMHLABA.

   Posted on May 18, 2017 at 11:53 am #
 66. From mpilo:

  sanibona ngisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthi ukuphuphu ujahwa izimbulu ezimbili.

  Posted on October 10, 2016 at 5:36 am #
 67. From mpilo:

  siyabonga ngolwazi esilutholayo kodwa bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ujahwa izimbulu ezimbili

  Posted on October 10, 2016 at 5:39 am #
 68. From Nonto:

  Ngicela ukubuza. Kushone ubaba wezingane zami. bese kuneskhathi eside sahlukana. Ngabe kumele ngizigeze na? even though bese singasathandani, futhi sesibona abanye abantu. ngabe kumele kube nesikhathi engisilindayo ngingamboni lo engizwana naye.

  Posted on October 31, 2016 at 10:47 am #
  • From Boitumelo:

   Sawubona Sisi ,i was in the same boat as you – and what is worse ukuthi bese singa sazwani nabomndeni wakhe and bekudingeka ukuthi bangigeze. Kodwa ke ngeke umuntu amise impilo yakhe ngenxa yabantu abangeke bakwenzele lutho , lokho kwenza ukuthi ngigezwe ekhaya kithi – the truth is usala nethunzi lakhe umlisa lo , lokho kwenzwa ukuthi umzalele so you sort of have an eternal bond with him.

   Posted on November 25, 2016 at 7:22 am #
  • From Boitumelo:

   awubona Sisi ,i was in the same boat as you – and what is worse ukuthi bese singa sazwani nabomndeni wakhe and bekudingeka ukuthi bangigeze. Kodwa ke ngeke umuntu amise impilo yakhe ngenxa yabantu abangeke bakwenzele lutho , lokho kwenza ukuthi ngigezwe ekhaya kithi – the truth is usala nethunzi lakhe umlisa lo , lokho kwenzwa ukuthi umzalele so you sort of have an eternal bond with him.

   Your comment is awaiting moderation.

   Posted on November 25, 2016 at 7:25 am #
  • From john:

   NONTO NGITHEMBA UNGUMUNTU OLALELAYO.KUMELE UZIGEZE NGOBA NINEZINGANE NAYE.UMA UNGAKWENZI LOKHU KUZOKWENZA IZINTO ZAKHO ZINGAHAMBI NGENDLELA EQONDILE EKUHAMBENI KWESIKHATHI.

   Posted on May 18, 2017 at 11:59 am #
 69. From nomathemba mkhwanazi:

  NGABE KUCHAZANI UKUPHUPHA USOLWANDLE UKHULEKA KHONA PHAKATHI

  Posted on November 18, 2016 at 7:34 am #
  • From john:

   NOMATHEMBA,IGAMALAKHO LIYAKHULUMA.AMANDLA AKHO ASOLWANDLE,OKUSHO UKUTHI KUMELE UTHANDAZE KODWA KUMELE UNGABI NABANTU ABANINGI.YIBA WEDWA LAPHO UTHANDAZA KHONA.KUNGABI NOMSINDO WEMOTO,WABANTU,WERADIO.AMANDLA ONAWO ADINGA UKUTHULA BESE UJULA NGOMKHULEKO.

   Posted on May 18, 2017 at 12:08 pm #
 70. From LONDIWE THUSI:

  sanbonani
  igama londiwe wakathusi
  inkinga yami iqale kudala nginaphupho ebengihlupha ngiphupha ngisemanzini phakathi emfuleni bengingazi kuchazani futhi bengingatsheli muntu
  ngiqale ukukhuluma ngalento sengisebenza kulonyaka ngoba yonke into engithi ngyayihlanganisa ayihlangani imali ngithi ngiholile iphele ngingazi ngenzeni
  amaphupho abuya futhi uma ngixoxela umama anganginaki athi inyongo kuthe kulonyaka izinto zaba worse kwangathi ngyahlanya ngaphathwa yikhanda elingapheli ngaze ngayobona amunye umama wangitshela ukuthi ugogo ufuna ngithathe umsebenzi wakhe naye angawenzanga esaphila nginomndiki wamanzi
  ngatshela umama kodwa wathi ayikho leyonto kumanje angazi kufanele ngenzen kanjani ngoba imali ayi bandla iyabaleka
  ngike ngaphupha nomkhulu wam ozala umama ethi ulambile ngamphakela ukudla wahlala phansi wadla sazixoxela kukuhle angzi nalokho kusho ukuthinin
  odidekile ngicela usizo

  Posted on November 18, 2016 at 7:59 am #
  • From Mnguni:

   Lalela Londiwe, uma unedlozi usuke unenhlanhla abakini mabekunaka ujikelwa ngisho inkukhu egcekeni ikubone njengohlanya. Kuyokusiza ukusondelana nabantu abazimisele ngokukulalela enkingeni yakho,ulungise izinto zakho ungakapheli nalowomsebenzi wakho. Ngoba njengoba kusaphela imali okulandelayo ukuphela kwawo uma ungazilungisi izinto zedlozi lakho. Imali siyinikwa ilo idlozi ukuze silililungisele uma singakwenzi liyayithatha futhi

   Posted on January 8, 2017 at 8:22 am #
  • From john:

   UNGADIDEKI NGOBA UZIDIDA WENA LONDIWE.
   UZOKWENZA LOKHU NGISHO NGABE AWFUNI,UMA UFUNA UKUYA PHAMBILI HLABELA UMKHULU WAKHO NGOBA UVUMILE KUYENA EPHUSHENI.UKWENZA LOKHO KUYOKHANYISA,KODWA KUMELE UFEZE UMSEBENZI WABO.UZOBA ISANGOMA,KUMELE UTHWASE.BAHAMBA NAWE BUT WENA AWUBANAKILE.

   Posted on May 18, 2017 at 12:19 pm #
 71. From Langalibalele Xaba:

  Ngicela ukubuza, ngiphupha njalo inyoka eluhlaza enamakhanda amabili, ikhuluma nami kodwa ngiyayesaba ngizama ukubaleka. ithi lenyoka ngingabaleki seyikhona lapha. Kodwa njalo ngizama ukubaleka. Awungichazele ngoba nginokusaba

  Posted on December 5, 2016 at 5:34 am #
 72. From Mnguni:

  Kubukeka sengathi sonke sinenkinga yedlozi, idlozi liyinto enhle futh kuyisibusiso ukubhekwa abakini abangasekho kodwa akuzi kalula njengoba nibona sonke sinenkinga. Makuthiwa unedlozi kumele uqonde ukuthi labo abantu abake baphila kulomhlaba esikuwo bona njengathi kodwa manje basemaqinisweni emhlabeni ongenamfihlo bafuna ukukhululwa eziphambekweni zabo,nokusebenzisa amandla abo ngathi sizukulwane sabo esiphilayo. Indaba yedlozi akusiyo intencane, sidlula ebunzimeni nasekuhluphekeni okukhulu ukuze sikhulule idlozi lethu kodwa ukubekezela nokulalela idlozi lakho kuzala impumelelo empilweni yakho.

  Posted on January 8, 2017 at 8:10 am #
 73. From makhosi:

  Sanibona

  Ngicela ukubuza ukuthi ugezwa kanjani umuntu owashona kade ethwasa manje ngihlala ngimphupha esaligcobile ecela ukungena ekhaya kodwa ethi ugcolile,

  Posted on February 2, 2017 at 1:21 pm #
 74. From Thabani:

  Ngifisa ukwazi ukuthi uma isilwane (Inkomo umzekelo) ingakhali mayihlatshwa kuchaza ukuthini lokho, kuyinto ofanele ukhathazeke ngayo na?

  Posted on April 19, 2017 at 2:28 pm #
 75. From john:

  THABANE,AKUFANELE ISILWANE SINGAKHALI UMASIHLATHWA.LOKHO KUSHO UKUNGABUKELEKI KWASO KWABADALA ABANGASEKHO KULOMHLABA,OKWENZA IZINTO ZINGCINE ZINGAHAMBI KAHLE EKHAYANGOKUHAMBA KWESIKHATHI.

  Posted on May 18, 2017 at 12:29 pm #
  • From Sinenhlanhla:

   Hawema mina inkomo Ka baba ayikhalanga mzukwane ihlantshwa edlule emhlabeni kusho ukuthini lokho?

   Posted on July 20, 2017 at 2:56 pm #
 76. From Noxolo:

  Sanibona. Ngicela ukubuza ukuthi Kusho ukthini ukuphupha ihlathi lisha kunomlilo omcane eduze kwendlu. Ngaphinde ngaphupha indlu nezicathulo eziningi zisha Mengithi ngiqoka izicathulo ngifuna ukubaleka kungekho izicathulo ezinginelayo.

  Posted on May 29, 2017 at 12:16 pm #
 77. From Nonhlanhla Mdladlamba:

  ngiphuphe ngiphuza i juice kodwa ngezwa engathi kunento emlonyeni sengphuzile. kwa phuma u piece wenecklace e gold

  Posted on May 31, 2017 at 11:57 am #
 78. From nonto:

  ngicela ukwazi kusho ukuthini ukuphupha umuntu engangizoshada naye kungathi siyaxoxa bese siqabulane sigcine silalile kodwa ebekade washona ngingakaze ngimphuphe

  Posted on June 3, 2017 at 11:33 am #
 79. From Phumlani Buthelezi:

  Sanibonani, ngicela ukubuza,

  eminyakeni eyisithupha endlule ngaphupha umuntu wesilisa eshayiswa isitimela, kodwa lowo muntu wayengabonakali kahle ukuthi ungubani, kwathi ezinyangeni ezizayo umzala wami washayiswa yimoto washona khona lapho, kwacaca ukuthi ngangiphuphela yena, waye thanda I-wisky esaphila, manje ngimuphuphe engipha I-whisky ethi asiphuze.

  kuthe ngonyaka onldule umfowabo oyintanga yami wazikhunga, manje ngiphuphe ngimuvakashele ethuneni wase evula ithuna wavuka.

  ngiphinde ngaphupha umuntu engishade naye silele wase eshintsha eba yimbuzi, ngivele ngamemeza ngavuka, uthe ezama ukukhuluma nami sengivukile ngamunona esaseyiyo leyombuzi, ngicedwe ukukhanyisa ngabona ukuthi bengiphupa.

  bengisacela ningizele lamaphupho amathathu ukuthi asho ukuthini.

  ngiyabonga.

  Posted on July 18, 2017 at 10:31 am #
 80. From Sinenhlanhla:

  Sanibonani mina nginenkinga NGO baba wami ongasekho. Ulokhu efika kimi emapheshweni kungathi sizomufihla, akang kuchazani lokho. Ubaba uhambe NGO 31 March 2017 kodwa salokhu nje angiphumuli amaphupho akhe efika kimi ebusuku esebhokisini…… Sizani bo

  Posted on July 20, 2017 at 2:51 pm #
 81. From Loyisile Lloyd Booi:

  Uphile Mapholoba, uphile maNgcobo…ulibambe isiko lakho mntana wasekhaya. Yaye uqinise. Kubemhlophe konke endleleni yakho. Enkosi ntana wathonyambo.

  Posted on September 2, 2017 at 3:03 pm #
 82. From nonhlanhla:

  Ngiyabingelela, ngicelukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha usendaweni engathi isezintabeni. bese kuqhamuka umuntu wesilisa ephethe inyoka enemibala obomvu nomnyama enkulu ethi uzongitshengisa yona.

  Posted on September 13, 2017 at 6:55 am #
 83. From Themba:

  Sanibonani,

  Bengicela ukubuza bakwethu:

  Nginenkinga ngabazali abangizalayo. Inkinga isuke ngawo lamaphupho nezinhlupheko ezingilandelayo ezingafuni nokuphela.

  Uma ngiyobuza kwababonayo, bathi kudingeka ngiyoshweleza kwabakithi, kuphinde kuvele ukuthi laba engicabanga ukuthi ngabakithi , akusibona begazi.abanye baze basho nokuthi, lesibongo ophahla kusona , akusona esakithi. Kwangihlupha ke loko ngaze ngakhuluma nomama ongizalayo ngoba ngingasitholi isisombululo.

  Kumanje nje, lomama akasangikhulumisi, futhi useqale nokungikhuluma kabi nakubo dadewethu, okungathi mina ngiyamhlupha empilweni. Manje ngisuke ngamyekela ngoba ngibona ukuthi angeke angisize.

  Kwamanye amaphupo engitholayo > ngiyambona ubaba, ehleli ebhokisini lomgcwabo, futhi angitshela ukuthi akangilahlanga, kepha ungathi uyacasha ukuze abanye bangamboni futhi bangamuzwa.

  Isifiso sami esikhulu, ukuthola abakithi ngizokhona ukuthi noma ngiphahla ngikhulume nabo ngezinkinga enginazo.

  Uma ekhona ongangisiza, ngingabonga kakhulu.

  Posted on October 12, 2017 at 9:54 am #
 84. From princess:

  ngicela ukubuza kusho ukuthi ukuphupha uxoxa nomngani wakho osewashona

  Posted on October 15, 2017 at 8:16 am #
 85. From Nomvula:

  Ngicela incazelo yamaphuma ami ngiphupha umama osewangishiya 2yrs ago ephusheni evela sengathi agakashonile usezoshona futhi ukwenziwa amalungiselelo wamgwabo wakhe.

  Posted on October 24, 2017 at 8:10 am #
 86. From Nicholas Makhathini:

  Ngicela ukubuza ngifuna ungenisa abantu abadala kwami ngibathatha ekhaya elikhulu wenzenjani yiziphi izilwane ozisebenzisayo uma uzokwenza lowo msebenzi

  Posted on February 12, 2018 at 11:27 am #
 87. From Thokozani:

  Ngicela ukwazi kungani abanye uma benza umsebenzi wbaphansi bangayishsi impepho

  Posted on April 3, 2018 at 8:38 am #
 88. From Sifiso Sibisi:

  Ngicela ukubuza ukuthi uma uhlala uphupha imoto yemali usebenza kuyo noma ngezinye izinkathi bekupha izikhwama zemali kusho ukuthini.Uma liphela lelo phupho ngizwa izwi lomuntu ongugogo lingipha izinombolo ezingu 6 uma ngisathi ngiyabheka kuvele isithunz sekhehla licime izinombolo ezingu 4 kusale ezimbili

  Posted on April 17, 2018 at 7:31 am #
 89. From ntombi:

  ngicela kubuza uma uphupha ubaba ngihleli naye engibuza kthi ngidiniwe yini ngimphendule ngithi cha angidiniwe athi useyahamba uyongena emsebenzini kodwa ulambile abuze kthi akaphakelwanga ngani esitsheni sakhe bethi kunokudla lana ekamelweni okuphakiwe ashone ekhishini afike aphake khona akasekho ubaba emhlabeni

  Posted on April 20, 2018 at 7:50 am #
 90. From Thandazani shandu:

  Kuchazani ukuphupha usempophomeni usongolozwe izinyoka ezinkulu le phezulu otshwaleni kuhleli izalukazi emacansini zingigadile. Ngeviki elilandelayo ngaphupha bethi angifunde James 5verse 14 othi;lethani kimi abagulayo ngibabeke izandla egamebi lenkosi bayosinda

  Posted on May 3, 2018 at 6:52 pm #
 91. From Mamntuwa:

  Sanibona

  Ngicela ukubuza kuchazani ukuphuma izingane ezimbili eyentombazane noyomfana abangaba neminyaka engu 20 besexhibeni bebebilisa amanzi ngase ngiyababuza kuthi bazalwa yimuphi umalume ngoba angibazi,bangiphendula kodwa angizwanga ukuthi batheni ,kusenjalo phezu kwetafula kukhona idombolo .uma ngiphuma ngaya endlini yomunye yomfowethu ongasekho ngamfica ehleli kuyona ngashanyela indlu yakhe wabonga.

  Posted on October 2, 2018 at 2:11 pm #
 92. From Xoli:

  Ngiphupha umama wami osewashona engajabulile sometimes egula sometimes ahleli le kude ekhoneni , ngiphinde ngizibone khona lapho sengiphethe inyongo emnyama

  Posted on October 5, 2018 at 8:53 am #
 93. From Lisa:

  Ndicela ukubuza. Endlini yam nomyeni wam sifikelwe zimbovane( ubugqwangu) buhleli ekoneni. kuchaza ukuthini oku okanye kumele senzeni. Sicela usincede

  Posted on October 22, 2018 at 8:24 am #
 94. From Yongeza:

  Ndiphuphe ndileqwa ziinkomo ezinintsi ngathi ndibone umkhulu owashonayo enxibe impahla zobungoma ehamba nezangoma emva kwakhe ngathi athi umama wakho uyagula uphethwe yisifo somdlavuza atsho endibamba amazantsi esisu ethi le esiyibiza ngoba yi cancer ngathi ndimange ndilile athi siyelapheka mandingabi naxhala esathetha nam ndabe ndilila ndingaseva noba uthini sele endithuthuzela .

  Posted on November 13, 2018 at 6:27 am #
 95. From Khisi:

  Nhicela ukubuza ukuthi kushoni ukuphupha ngukhulelwe kodwa sengi 55yrs

  Ngiyabonga

  Posted on January 18, 2019 at 6:04 am #
 96. From Slindile:

  Sanibonani

  Ngcela ukubuza shoshoni ukuphupha udla inyama yangaphathi uhleli phandle, kuthi uma ubizwa endlini ikhiphe iqatha emlonyeni ulilahle engadini bese unke amanye abuye ngathi sulokho uthatha emlonyeni phosa ingadini.

  Posted on February 2, 2019 at 9:55 am #
 97. From Slindile Nyandeni:

  Sanibonani

  Ngcela ukubuza shoshoni ukuphupha udla inyama yangaphathi uhleli phandle, kuthi uma ubizwa endlini ikhiphe iqatha emlonyeni ulilahle engadini bese unke amanye abuye ngathi sulokho uthatha emlonyeni phosa ingadini.

  Posted on February 2, 2019 at 9:59 am #
 98. From nonto:

  ngicela ukubuza ngaba umntwana owakhula ehlushwa abantu abadala benginokuboniswa nje yonkinto ezokwenzeka empilweniyami before yenzeke kuthe mangenza ugrade 11 ngaqalwa ikhanda elalinganqamuki kyaba kamatric ngaqala ngavuka ngishile umzimba ngithi kyaphola ngishe kwenyindawo ngaya kumthandazi ngoba ekhaya babenganginaki wathi abantu abadala nginendiki and kumele ngibe umthandazi ngalilapha indiki kwangcono ngaphinda ngagula kwathiwa kumele ngikhuphule isithunywa kodwa kwangaba bikho muntu othi yena engangisiza izinto zami zabheda zonke ngagingqika neyimoto kwaphela ngisho imali kumanjenje ngixakekile athumama uzongilapha kodwa kumele ngiqalephansi endikini ngilenze indaba yonakale ekutheni angivumise idlozi esikhundleni sesithunywa ngithi ngyacela angangivumisi ngoba babengikhombisa enye indlela bona abantu abadala athi ngfunukuzilapha ngalivumake lelo dlozi ngoba ngangingasena choice impilo yami iyashabalala yonke kwangathi ngithi nhlupheko buya kwavele kwabheda yonkinto ngisho kumama nosisi bami abangilamayo sazondwa bantu ngaze ngaboshwa obaba abawomakhelwane ngecala engingalazi mangimbikela umama athi thandaza ngaze ngayohlola kwenyindawo kwathiwa izinto zami zoniwe ukuvuma idlozi bona badinga ngithandaze ngayakomunye naye wahlaba into efanayo manje angsazi ngenzenjaningixakekile and akukho okulungayo namuntu ofunukungsiza umndeni wami nje ngiyisitha esibi kabi kuwona abanye bathizinto zabo azilungi bathakathwa imina angsazi nje ngifana nomuntu ongasebenzi ngisebenza

  Posted on February 11, 2019 at 8:58 am #
 99. From Thandeka:

  Sawubona

  Ngicele ukubuzo ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha abazali bakho asebashona, beshonile ukhala kakhulu.

  Posted on March 7, 2019 at 9:37 am #
 100. From SIYABONGA:

  NGICELA UKUBUZA kusho ukuthini ukuphupha kuhlangene umndeni ebesekuvela nabangasekho?

  Posted on March 18, 2019 at 5:51 am #
 101. From Landani Ndlovu:

  kuchaza ukuthini ukuphupha uzoshada ubese ushiya uye emsebenzini endleni ebuya emsebenzini uhlangane nosisi ababili osebenza nabo abangamathwasa ngibachazele ukuthi ngizoshada uma ngihamba phezu kwe bridge kuqhamuke umlilo okhulu ngaphambili uma ngibheka ngase mpumalanga kunelinye bridge lezinyawo lenziwe ngamaplanga kuhamba inkomo yensikazi ensundu ngebala ishelele iwele emanzini,nami uma ngigxumela phansi ngigxumele emanzini kubonakale inja yaselwandle esingathi u beige namabala amnyama njenge ngwe ngibe sengishweleza ngicela bangixolele abantu abadala ngivume ukuthi ngiyawazi amacala ami.

  Posted on April 20, 2019 at 1:23 am #
 102. From Madla:

  Kuchaza ukuthini ukungenelwa inyoka eluhlaza endlini yakho. kabili ikwi pot plant izimbali ezingekho fresh.

  Posted on July 30, 2019 at 9:47 am #
 103. From spha:

  ngicela ukubuza ukuth kusho ukuthini ukuphupha umzali wakho ongasekho emhlabeni ekushaya nawe uze ugcine usubuyisela

  Posted on August 12, 2019 at 1:08 pm #
 104. From Toolz Nkabinde:

  ngicela ukubuza ukuphupha abantu abangasekho bakwa mfana eningasathandani naye. beletha umfana kuwena kodwa bona abasaphili emhlabeni. kuchaza ini?

  Posted on August 20, 2019 at 9:43 am #

Leave a Reply

CAPTCHA *