Jan 12

John L. Dube and Ohlange

by in History & Memories

The Ohlange Native Industrial Institute, as it was known at the time, was founded by the Rev. John Langalibalele Dube in 1901. He was known as Mafukuzela, reflecting his energetic and industrious nature. Dube became the first President of the South African Native National Congress (SANNC), later to be renamed the African National Congress (ANC). He was also the founding editor of the newspaper Ilanga lase Natal and the first principal of what is today known as Ohlange High School.

Dube’s guiding principle in life, despite his incredible energy, was to “hasten slowly”. This became the basis of the education policy he introduced at Ohlange, insisting that students be thoroughly equipped for their future careers. His concern was to produce self-reliant citizens, and he stressed the importance of providing students with industrial training as well as academic skills. This resulted in shoemaking, dressmaking, carpentry, motor mechanics, agriculture and journalism being taught together with academic subjects.

Dube also placed great emphasis on character formation. Politically he was a moderate and independent-minded person. He found himself in conflict with the Industrial and Commercial Union (ICU) as well as with the colonial government of the time. He worked with Mahatma Gandhi and condemned the resort to arms by the government to put down the Bambatha rebellion. Throughout his life he kept alive the political vision that gave birth to the ANC in the pages of Ilanga lase Natal.

Read more about Dube and Ohlange

John L. Dube as a writer

Ohlange Institute

Jeqe

Amafa – Heritage KwaZulu-Natal

South African History Online

Historic Schools Restoration Project

Tourism KwaZulu-Natal

Oberlin College student essay on John Dube

 

This post is also available in: Zulu

Tags: , , ,

One Response to “John L. Dube and Ohlange”

  1. From abdulrazaqahmed:

    ANGINALO ITHUBA LOKUXWAYISA ABANTU BETHEKU NGENGIKUBONE KWA CHICKENLICKEN OKU FIELD STREET ETHEKWINI EKHONENILIKA FIELD STREET NO VICTORIA ROAD. BENGINESIKHALO NGOSIZO ABANGINIKE LONA.OKUTHE MANGABENGIPHAKAMA NGIBONA NGINGASIZAKALI IMENENJA YABE SEYINGICELA UKUTHI NGINGENEENDAWENI EBUKEKA KUYI OFFICE. OBEKUXAKA UKUTHI BEKUNEMALI YONKE INDAWO EMVAKWAMI BEKUNAMABHOKISI ENGICABANGE UKUTHI NGAWENYAMA ENGAKAPHEKWA. IMENENJA INGISHIYILE SISAXOXA IBIZELWA IFONI NGAPHAMBILI. NGIHLALE NGAZE NGABHOREKA. NGIGCINE SENGISUKUMA NGIBHEKA NGICABANGA NALEMALIENGAKA ENGIHLEZINAYO. KODWA NGISABILE NGOBA BEKUNENTOSENGATHI YI CAMERA EFIHLEKILE. UMANGITHINGIYAPHENDUKA NGAKHAHLELA IBHOKISI KWAYE KWAWA ELINGAPHEZULU.HAAWU IKHANDA,IZINYAWO NESINGASESE SENGANE. ANGIBANGE NGISALINDA NGAPHUMA YAZAMA UKUNGIBIZA KODWA ANGIMANGA NAGZE NGAYOSITHELA. ANGAZI NOMA BAYANGILANDELA KUMANJE. NOMA UNGAWUTSHELANGA UMPHAKATHI KODWA WENA NOMNDENI WAKHO UNGADLI UKUNGCOLA KWALE CHICKEN LICKEN.

    Posted on June 25, 2018 at 6:22 pm #

Leave a Reply

CAPTCHA *